Nyheter 2006


19 december 2006
Kvinnor från andra länder ska kunna komma till Sverige för att göra abort på svenska sjukhus. De kommer dock själva att få stå för den fulla kostnaden. Regeringen lägger fram ett sådant lagförslag nästa år, meddelade socialminister Göran Hägglund nyligen i en radiointervju.
19 december 2006
Svenska Läkaresällskapet planerar att under nästa år ge ut nya riktlinjer som ger svårt sjuka ökade möjligheter att avbryta sin behandling. Riktlinjerna ska även göra det klarare i vilka fall läkare kan avstå från eller avbryta inledd behandling.
18 december 2006
Brittiska BBC rapporterade förra veckan misstanken om att man i Ukraina dödar friska, nyfödda barn för att kunna få tillgång till deras stamceller, som säljs till andra länder.
17 december 2006
På tredje advent, den 17 december, firades Livets söndag i Stockholms katolska stift för sjätte året i rad.
13 december 2006
Framställning av embryonala stamceller från människan är i Tyskland inte tillåtet. Enligt nuvarande reglering får forskare endast använda embryonala stamceller som har kommit till utanför Tyskland före den 1 januari 2002. Trycket har dock från många håll blivit stort på att ändra denna reglering för...
12 december 2006
Ett brittiskt företag har ansökt om tillstånd att få transplantera hjärnceller från aborterade foster till strokepatienters hjärnor.
11 december 2006
En tysk gynekolog, som satte in en p-stav i armen på en kvinna, har av en tysk domstol dömts till att betala ekonomiskt stöd till sin patient, som trots p-staven blev gravid.
11 december 2006
Patienter som genomgått en hjärtattack kommer att behandlas med stamceller från sin egen benmärg i ett försök, som inleds på två sjukhus i London i januari. Om försöken visar sig få positiva resultat är planen att införa behandlingsmetoden på ett flertal sjukhus i Storbritannien.
11 december 2006
Parlamentet i Australien röstade förra veckan för en lag som kommer att tillåta kloning av mänskliga embryon för stamcellsforskning. Senaten röstade med mycket knapp marginal igenom lagen tidigt i november, och nu har även representanthuset sagt ja med 82 mot 62 röster.
6 december 2006
En grupp brittiska forskare från Newcastleuniversitetet har gjort ett stort genombrott i stamcellsteknologin. De har lyckats med att odla fram världens första konstgjorda lever i laboratoriemiljö genom att använda adulta stamceller från navelsträngsblod från nyfödda.
4 december 2006
Europaparlamentet godkände i förra veckan budgeten för forskning och utveckling för de kommande sju åren, 2007-2013.
4 december 2006
Det brittiska bioetiska rådet, Nuffield Council on Bioethics, förkastar förslaget om eutanasi för svårt handikappade nyfödda barn i en rapport om vård av nyfödda, som rådet publicerade i november. Rådet rekommenderar dock att barn som föds före graviditetsvecka 22 inte bör intensivvårdbehandlas...
29 november 2006
Ett av de stora hindren i kampen mot hiv och aids är okunskap som föder fördomar och diskriminering. Fredagen den 1 december uppmärksammas därför FN:s World AIDS Day runt hela världen.
29 november 2006
Att immunbristsjukdomen aids överförs vid sexuella kontakter är det som efter 25 år med sjukdomen är mest välkänt. Det finns dock fler sätt som hivviruset sprids på, något som inte alltid fått lika mycket uppmärksamhet.
26 november 2006
USA:s Högsta domstol ska ta upp huruvida Bushadministrationens förbud mot sena aborter, så kallade partial-birth aborter, är förenligt med den amerikanska konstitutionen.
25 november 2006
Läkare på ett sjukhus i New York har fått tillåtelse att utföra vad de hoppas ska bli världens första lyckade livmodertransplantation.
25 november 2006
En brittisk kvinna har överklagat en dom från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i en desperat kamp för rätten till sina frusna embryon. Genom att föra målet vidare till sista instans, Europeiska domstolen i så kallad stor sammansättning, hoppas hon att kunna vinna rätten till sex embryo...
22 november 2006
Immunbristsjukdomen aids är på frammarsch över hela världen. Enligt FN-organet UNAIDS årliga rapport som publicerades i tisdags lever just nu 39,5 miljoner människor med hiv, vilket är 2,6 miljoner fler än 2004. Varje dag smittas runt 11 000 människor; i år är det uppskattningsvis totalt 4,3 miljone...
21 november 2006
Konsekvenserna av abort var ämnet för ett seminarium på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, arrangerat av Respekt den 14 november. Ämnet ses av många som viktigt att samtala om, inte minst i sjukhusmiljö. För sjukhusledningen på Sahlgrenska blev det dock en besvärlig fråga, ...
20 november 2006
I Tyskland pågår en intensiv debatt om stamcellsforskning med krav från många forskare om en uppluckring i regleringen av embryonal stamcellsforskning. Pressen har ökat efter demokraternas valseger i USA, vilken förväntas underlätta embryonal stamcellsforskning genom att gå emot president Bushs ...
16 november 2006
Den brittiska läkarföreningen för obstetriker och gynekologer, Royal College of Obstetricians and Gynaecology, har i ett remissvar på en utredning om livsuppehållande åtgärder för nyfödda anmodat om att eutanasi bör tillåtas på spädbarn.
15 november 2006
En spansk kvinna satte nyligen rekord genom att föda ett barn som tillkom ur ett 13 år gammalt embryo.
8 november 2006
En grupp ledande psykiatriker och psykologer har i ett brev till den brittiska dagstidningen The Times varnat för att abort kan resultera i stora psykologiska problem för kvinnor. De uppmanar till att riktlinjerna för den information, som ges till kvinnor som överväger abort, bör ses över.
8 november 2006
Brittiska forskare har ansökt om tillstånd att skapa embryon genom att blanda mänskligt DNA med äggceller från kor för att på så sätt öka tillgången av embryon för användning inom stamcellsforskningen.
6 november 2006
Vid en demonstration på lördagen i Warszawa för en mer liberal abortlagstiftning i Polen deltog endast 300 personer. Detta trots att protesten hade uppmärksammats stort i hela Europa dagarna före, och uppmaningar från sympatiserande grupper att arrangera stödaktioner vid de polska ambassaderna hade ...
6 november 2006
Världshälsoorganisationen WHO, FN:s organ för hälsofrågor, har offentliggjort en ny studie om sexuell och reproduktiv hälsa. I rapporten har WHO för första gången gjort en undersökning på global nivå om det man kallar sexuell och reproduktiv hälsa.
6 november 2006
I Zambia dog i fjol 95 000 människor i aids. Årets siffra befaras bli ännu högre, trots att bromsmediciner nu börjar nå ut till Afrikas svårt aidsdrabbade byar.
1 november 2006
Sena aborter fram till åttonde graviditetsmånaden utförs på en abortklinik i Barcelona, visade en dansk tv-dokumentär som sändes i söndags. En förundersökning har inletts.
30 oktober 2006
Den nationella etikkommissionen i Schweiz efterfrågar större omsorg och bättre skydd för livet i samband med assisterat självmord, vilket är lagligt i Schweiz. I dagens läge finns annars risken att man koncentrerar sig för mycket på autonomiprincipen, enligt ett ställningstagande från landets nation...
30 oktober 2006
Parlamentet i Nicaragua beslöt i förra veckan att fullständigt förbjuda abort. Den nya lagen måste dock först skrivas under av presidenten Enrique Bolaño.
25 oktober 2006
I Sverige är det inte tillåtet att välja ut embryon med vissa egenskaper eller ett visst kön. Ett tiotal svenska par har därför sökt hjälp att välja kön på sina barn genom en läkare i Storbritannien.
25 oktober 2006
Snabba åtgärder krävs för att klara av Asiens hiv/aidsepidemi. Fem vanliga missuppfattningar förhindrar dock effektiva insatser, hävdar Peter Godwin, rådgivare vid det nationella centret för hiv och aids i Phnom Penh, Kambodja, och hans kollegor i en artikel på vetenskapswebbsidan PLoS Medicine.
23 oktober 2006
Biskop Anthony Fisher från ärkestiftet Sydney i Australien meddelade förra veckan det australiska parlamentet att katolska sjukhus i landet inte kommer att erbjuda behandlingar som utvecklats med hjälp av embryonala stamceller, om sådana terapier blir aktuella.
22 oktober 2006
Parlamentsledamöterna i Portugal har kommit överens om att landets medborgare ska få rösta om abortfrågan. Abort är i dag endast tillåtet om kvinnan blivit våldtagen, hennes liv är i fara, eller om barnet har allvarliga missbildningar.
18 oktober 2006
I Belgien är hälsoministeriet på väg att öppna en databank för livsslutsdirektiv, skriver den belgiska tidningen De Morgen. Med hjälp av databanken ska läkare kunna kontrollera om en patient, som på grund av koma eller hjärnskada inte längre är kontaktbar och inte kan göra sin vilja hörd, har skrivi...
17 oktober 2006
En ny metod för fastställande av kromosomavvikelser på ofödda barn, som medför att många kvinnor kan slippa ett riskabelt forstervattensprov, har nyligen utvärderats och lovordats, då den ger en betydligt bättre riskbedömning än mammans ålder. Stödet till föräldrarna, som är de som ska hantera ...
16 oktober 2006
Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antalet aborter fortfarande stiger. Framförallt aborttalen bland tonåringar når nya rekord.
12 oktober 2006
USA:s ledande familjeexpert varnar i en nyligen publicerad rapport för en världsvid trend i lagstiftning och reproduktiv teknologi, som omformulerar föräldraskap på ett sätt som sätter föräldrarnas intressen före barns behov.
11 oktober 2006
Inom FN finns krafter som arbetar för att inkludera sexuella rättigheter bland de mänskliga rättigheterna och på den vägen smyga in ett globalt accepterande av abort.
11 oktober 2006
Nästan var femte vårdanställd, som anonymt svarat på en enkät om eutanasi, har uppgivit att de vid minst ett tillfälle dödat en patient på grund av medlidande, maktkänsla eller vad de sett som ”ett hemligt uppdrag”.
4 oktober 2006
Enligt svensk lag är dödshjälp, även kallat eutanasi, förbjudet. I tidningen Aftonbladet säger dock Erik Blennberger, ledamot i Socialstyrelsens etiska råd, att alla har rätt att hjälpa till vid självmord.
4 oktober 2006
För 25 år sedan kom de första rapporterna om människor som hade insjuknat i immunbristsjukdomen aids. Efter alla dessa år är okunnigheten bland den europeiska befolkningen om hiv/aids fortfarande markant.
4 oktober 2006
Enligt hälsoministeriet i Asuncion är den största hälsorisken för gravida kvinnor i sydamerikanska Paraguay att dö efter en illegal abort.
27 september 2006
I en undersökning av ett stort antal fertilitetskliniker i USA har det framkommit, att nästan hälften tillåter föräldrarna att välja barnets kön. I undersökningen tillfrågades 410 kliniker, av vilka 190 svarade. Resultatet redovisades nyligen i nätupplagan av den amerikanska tidskriften Fertility an...
25 september 2006
Frågan om en person som konstaterats hjärndöd verkligen är död har på påven Benedikt XVI:s begäran återupptagits till diskussion. Påven har bett Vatikanens Påvliga vetenskapsakademi att studera frågan mot bakgrund av det växande antalet transplantationer för att komma fram till, om en ökan...
26 september 2006
Självmordskliniken Dignitas i Zürich har inför ett mål i Schweiz Högsta domstol argumenterat för att människor som lider av depression eller som är ”trötta på livet” lagligen ska kunna få hjälp att ta sina liv på kliniken.
20 september 2006
De negativa konsekvenserna av abort förnekas i regel av abortförespråkare, trots att allt fler undersökningar pekar på att kvinnor lider, oavsett hur lång tid det är sedan aborten ägt rum.
20 september 2006
Två amerikanska studier om beslut som rör livets slut visar, att familjemedlemmar och andra nära släktingar ofta inte är medvetna om vilka önskemål deras närstående har om vård i livets slutskede.
19 september 2006
Allt fler kvinnor väljer att föda barn senare i livet; i Sverige är nu fler än en av tio förstföderskor över 35.
19 september 2006
Dagen-efter-pillret har den senaste tiden orsakat kraftig debatt i Storbritannien efter att det avslöjats att den ofta delas ut till minderåriga flickor i skolorna, utan föräldrars vetskap.
19 september 2006
Den Påvliga livsakademin arrangerade förra veckan tillsammans med den internationala katolska läkarföreningen FIAMC en kongress om stamcellsforskningens vetenskapliga aspekter och bioetiska problem.
12 september 2006
En grupp kvinnor, som alla genomlidit antingen våldtäkt eller incest, har nyligen bildat en sammanslutning i ett försök att göra sina röster mot abort hörda.
12 september 2006
Vid en undersökning av hjärnan på en 23-årig brittisk kvinna, som legat i koma i fem månader, fann man att hennes hjärna reagerade på tilltal precis som på en frisk människa.
11 september 2006
Artikel i tidskriften Nature, om ett påstått genombrott i stamcellsforskningen, visar vid närmare granskning, ett flertal felaktigheter.
6 september 2006
Efter att ha omgetts av relativ tystnad en längre tid, börjar det ljusna för genterapin, det vill säga behandlingar som tillför sjuka människor friska gener.
5 september 2006
I Colombia utfördes nyligen landets första lagliga abort, efter en lagändring i maj i år som tillåter abort i ett fåtal fall, bland annat efter våldtäkt. Aborten gjordes på en 11-årig flicka, som enligt media blivit våldtagen av sin styvfar.
5 september 2006
Hälso- och sjukvården i långt de flesta afrikanska länder delar samma akuta problem: för många patienter och för lite personal som kan behandla dem.
5 september 2006
Läkare håller ofta tillbaka information om risker vid medicinska behandlingar med argumentet att det fortfarande saknas studier som bevisar sambandet mellan behandlingen och efterföljande komplikationer.
4 september 2006
Det nederländska hälsoministeriet har inrättat en ny kommission som har till uppgift att övervaka läkares åtgärder vad gäller att avsluta livet på nyfödda och ofödda i de sista graviditetsmånaderna.
31 augusti 2006
En studie från Bowling Green State University i Ohio i USA visar att abort bland tonårsflickor kan leda till psykologiska problem, som ofta undviks om mamman väljer att föda barnet.
29 augusti 2006
I en specialrapport i den vetenskapliga tidskriften The Nature, som publicerades i tidskriftens nätupplaga d. 9 augusti, undersöks vad som egentligen är känt vad gäller de långsiktiga hälsoeffekterna av äggdonation.
28 augusti 2006
Ifjol antog Brasilien en ny bioetiklag som tillåter forskning på embryonala stamceller och stamcellsbehandling.
28 augusti 2006
Australiens katolska biskopar har uttalat sig mot en liberalisering av forskning på embryonala stamceller och mot legalisering av terapeutisk kloning.
24 augusti 2006
Det amerikanska företaget Advanced Cell Technology (ACT) kungjorde denna vecka att man utvecklat en ny metod för att ta fram embryonala stamceller utan att embryot förstörs.
22 augusti 2006
Sedan 1990 kremeras foster som aborteras efter 12:e veckan, för att sedan placeras i minneslundar.
22 augusti 2006
En ny svensk studie, som omfattar alla graviditeter och förlossningar i Sverige under åren 1982-2001, avslöjar att både graviditet och förlossning blir svårare, när graviditeten börjat på konstgjord väg.
17 augusti 2006
Det bioetiska rådet i Skottland, The Scottish Council on Human Bioethics, har yttrat sig i frågan om människa-djur hybrider, och vill verka för att det blir förbjudet i Storbritannien att skapa och experimentera med hybrider, det vill säga embryon som består av celler från både människa och djur.
17 augusti 2006
Norges hälsominister, Sylvia Brustad, vill tillåta forskning på befruktade ägg, vilket i dag är helt förbjudet i landet.
16 augusti 2006
Stödet för embryonal stamcellsforskning är stort bland Sveriges politiker, och sex av de sju riksdagspartierna anser att staten ska finansiera forskningen. Detta framgår av en undersökning i tidningen Ny Teknik.
16 augusti 2006
Problemet med ”brain-drain” av Afrikas sjukvårdspersonal till övriga världsdelar har ofta sagts vara en av de viktigaste orsakerna till kontinentens sjukvårdskris.
10 augusti 2006
Forskare vid University College Hospital i London har ansökt om tillåtelse att börja använda preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) för att screena embryon för möjlig autism, även om det i dag inte finns något säkert sätt att genetiskt testa för autism.
10 augusti 2006
En privat klinik för assisterad befruktning i Texas i USA har börjat skapa och sälja embryon med specifika genetiska egenskaper, allt efter de blivande föräldrarnas önskemål.
9 augusti 2006
I en intervju med tidningen Sydsvenskan varnar Sten Eirik Jacobsen, professor i stamcellsbiologi vid Lunds Universitet, för att sätta för stor tillit till stamcellsforskning.
3 augusti 2006
År 2009 kommer Frankrike att behöva aktualisera landets bioetiklag från 2004. Viktiga delar som reglerar den biomedicinska forskningen gäller nämligen endast fem år.
3 augusti 2006
Den nordindiska delstaten Haryana upphävde förra veckan den lag som hittills begränsat familjers möjligheter att få fler än två barn. De som fram till dess inte följde lagen var uteslutna från arbeten på myndigheter eller som politiker.
3 augusti 2006
Ett barn som kommer till genom våldtäkt  har inte mindre rätt till livet än andra barn, menar biskop Ramon Benito.
28 juli 2006
För första gången i Storbritannien har en fertilitetsklinik fått tillåtelse att ta emot kvinnors ägg som betalning för assisterad befruktning.
28 juli 2006
Hälsominister Caroline Flint berättade nyligen att hon vill introducera ”klara och specifika förbud” mot att genom ultraljudsundersökningar könsbestämma det ofödda barnet i syftet att göra abort.
28 juli 2006
Utvecklingen har gått så snabbt att det i dagens Kina går 119 pojkar på 100 födda flickor, vilket är en betydligt större skillnad än genomsnittet i världen och en obalans som hotar Kinas befolkningsstruktur i framtiden om den får fortsätta.
26 juli 2006
Det var inte endast katolska länder som var emot att EU ska stödja embryonal stamcellsforskning. Även i stort sett alla från det gröna blocket har varit emot förslaget.
26 juli 2006
För första gången under sina fem och ett halvt år som president beslöt USA:s president George W. Bush förra vecka att lägga sitt veto.
29 juni 2006
Den Londonbaserade organisationen Amnesty International, grundad av den katolske advokaten Peter Benenson 1961, frågar nu sina 2 miljoner medlemmar över hela världen om man ska ta avstånd från sin neutrala ställning när det gäller abort och börja påverka länder att ge kvinnor rätt till abort.
29 juni 2006
Hälsan antas numera vara en förutsättning för människans lycka. Denna perfektionistiska trend har dock tragiska följder.
22 juni 2006
I Storbritannien, där abort är tillåtet fram till och med graviditetsvecka 24, växer sig kampanjen för ett sänkande av abortgränsen allt starkare.
21 juni 2006
Ännu en hjärndöd kvinna får barn
21 juni 2006
Genetiska tester, som marknadsförs till privatpersoner för hemmabruk, ökar i popularitet rapporterar tidningen Washington Post. Försäljningen pågår i stort sett helt oreglerat, tack vare marknadsföring och försäljning via Internet.
20 juni 2006
Guvernör Kathleen Blanco, demokratisk guvernör i delstaten Louisiana, undertecknade i lördags en lag som i stort sett helt förbjuder aborter. Endast om moderns liv är i fara tillåter delstatslagen abort.
20 juni 2006
Peter Piot, direktor för UNAIDS, FN:s organ för hiv- och aidsfrågor, uttalade förra veckan att han tycker sig märka att fler och fler hivsmittade i Afrika vågar berätta om sin sjukdom.
16 juni 2006
Den internationella människorättsorganisationen Human Rights Watch och FN-organet UNHCR, som arbetar med flyktingfrågor, är några av de internationella organisationer som öppet tagit ställning för kvinnors rätt till abort.
16 juni 2006
Europaparlamentet vidtog i går torsdag med ett litet flertal förslaget om att bidrag till embryonal stamcellsforskning ska ingå som en del i det sjunde ramprogrammet för forskningsbidrag.
14 juni 2006
Europaparlamentarikerna har denna vecka debatterat EU:s sjunde ramprogram för forskning. Under det nuvarande ramprogrammet, som gäller till och med i år, delas bidrag endast ut till ett fåtal forskningsprojekt som innefattar forskning på mänskliga embryon.
14 juni 2006
En majoritet av de belgiska läkarna accepterar eutanasi, visar en ny undersökning som hälsoministeriet i Belgien initierat.
9 juni 2006
Sverige ska öppna särskilda abortkliniker för utländska kvinnor. Det föreslår vänsterpartiets vårdpolitiska experter, som vill betala klinikerna med biståndspengar.
7 juni 2006
Ensamstående och lesbiska kvinnor får samma rättigheter som andra kvinnor, enligt ett beslut i det danska folketinget förra veckan, och får därmed rätt till assisterad befruktning på offentliga sjukhus.
7 juni 2006
Den självmordsturism som Dignitas gett upphov till får fortsätta i samma utsträckning. Endast utskrivningen av sömnmedlet Nembutal, som används för assisterat självmord, kommer få strängare regler.
7 juni 2006
Under FN-toppmötet om aids, som avslutades i lördags, enades man kring en plan för hur 40 miljoner aidssjuka ska få tillgång till vård tills år 2010. Många ser planen som ett framsteg jämfört med tidigare, men FN:s generalsekreterare Kofi Annan är kritisk.
7 juni 2006
I ett nytt dokument från påvliga familjerådet, som publicerades i förgår, kritiserar Vatikanen preventivmedelsanvändning, assisterad befruktning, användning av mänskliga embryon samt abort och skriver, att familjen aldrig förut i mänsklighetens historia varit så hotad som i dag.
2 juni 2006
Det är en seger att gränsen för när ett barn verkligen betraktas som ett barn enligt svensk lagstiftning flyttas från den 28:e graviditetsveckan till den 22:a veckan.
2 juni 2006
I provinsen Hebei i norra Kina har 201 abortkliniker tvingats stänga, efter beslut av de lokala myndigheterna.
31 maj 2006
Enligt FN:s globala aidsrapport, som presenterades i går, 25 år efter att ett aidsfall för första gången dokumenterades, växer aidsepidemin fortfarande, men håller på att plana ut.
29 maj 2006
Amerikanska forskare har nu bekräftat teorin om att hivviruset ursprungligen kom från vilda schimpanser.
29 maj 2006
Ett flertal studier i Europa har nyligen kommit fram till att allt fler spädbarn föds för tidigt. I USA har medellängden på en graviditet sjunkit till 39 veckor.
29 maj 2006
En ny rapport visar, att endast ett av tjugo hivsmittade barn i utvecklingsländerna får den behandling det behöver.
29 maj 2006
Ny statistik från Storbritannien visar att över 20 ofödda barn sedan 1996 aborterats på grund av klumpfot, en medfödd missbildning av foten som lätt kan korrigeras kirurgiskt eller med rätt träning.
24 maj 2006
En ny studie, som gjorts av den amerikanska gruppen Physicians for Compassionate Care Education Foundation, visar att de psykologiska effekterna för läkare av att delta i eutanasi och assisterat självmord kan vara allvarliga.
16 maj 2006
Det brittiska överhuset röstade i fredags ner ett förslag om legalisering av läkarassisterat självmord.
16 maj 2006
Enligt en undersökning som genomförts av Vrijeuniversitetet i Bryssel, växer acceptansen för eutanasi i Europa.
12 maj 2006
Den brittiska myndighet som reglerar assisterad befruktning, Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), tog i onsdags beslutet att tillåta par, som genomgår assisterad befruktning, att välja bort embryon med genetiska anlag för vissa typer av ärftlig cancer.
12 maj 2006
Antalet aborter som utfördes i Sverige år 2005, totalt 34 978, var en svag ökning jämfört med 2004, då 34 454 aborter gjordes. Det visar abortstatistik för år 2005 från Socialstyrelsen, som publicerades igår.
10 maj 2006
I utvecklingsländerna dör årligen sju miljoner barn under sin första levnadsmånad. Två miljoner nyfödda dör samma dag som de föds, en miljon överlever inte första veckan och fyra miljoner dör inom första månaden.
9 maj 2006
Den brittiska tidningen The Observer avslöjar i ett långt reportage denna vecka hur fattiga kvinnor från Östeuropa utnyttjas genom att donera ägg mot betalning.
9 maj 2006
På fredag den 12 maj ska ledamöterna i det brittiska överhuset debattera, om de ska rösta för att assisterat självmord ska bli lagligt i Storbritannien.
8 maj 2006
I Zimbabwe är medicinen för hiv- och aidsbekämpning på väg att ta slut, meddelade landets statliga media förra veckan.
5 maj 2006
Tidningen Världen idag skriver om den ökande frustrationen inom svensk sjukvård över att regeringen inte sänker gränsen för när ett foster ska kallas barn.
3 maj 2006
"Efter de allra senaste upptäckterna inom embryologin är det möjligt att säkerställa vissa universellt erkända fakta, den process när spermien trängt igenom äggcellen är när en ny ´persons´ existens börjar."
2 maj 2006
Den amerikanska webbtidningen The Epoch Times, som specialiserar sig på rapportering från Kina, och den brittiska tv-kanalen Sky TV har tillsammans nyligen bekräftat att kinesiska fångar används som organdonatorer ”på beställning”.
2 maj 2006
Varje månad publicerar Vatikanen två böneintentioner, som påven uppmanar alla katoliker att be för under månaden.
28 april 2006
Ett flertal tidningar och Sveriges Radio rapporterar denna vecka att allt fler kvinnor som gör abort vill ha begravning för sitt aborterade foster, vilket man numera har rätt till i Sverige. Många vänder sig till svenska kyrkan för att få hjälp.
28 april 2006
I Nederländerna offentliggjordes igår årsrapporten från den kommission, som övervakar eutanasi i landet. Siffran för 2005 var den högsta, sedan eutanasi blev lagligt i landet.
28 april 2006
Den brittiska regeringen vill öka flexibiliteten vad gäller förutsättningar för organdonation. Från och med september ska det även tillåtas att donera organ till okända mottagare.
26 april 2006
Vatikanen förbereder en studie för intern dialog om kondomer vid hivsmitta, inte ett officiellt dokument. Det klargjorde i går den mexikanske kardinalen Javier Lozano Barragán, som leder det Påvliga rådet för hälsovårdspastoral.
25 april 2006
Zhang Weiging sade att den nuvarande familjeplaneringspolitiken ”måste fortsätta, då den är fundamental för att Kina ska kunna handskas med landets demografiska explosion.
24 april 2006
Lågt räknat kostar en abort omkring 5 000 kronor, ett belopp som räcker mycket långt i biståndssammanhang.
24 april 2006
Frågan om kondom bör användas inom äktenskap med en hivsmittad make eller maka, har länge varit omdiskuterad inom katolska kyrkan.
21 april 2006
Forskare från Harvarduniversitetet och Kalifornien kungjorde i samband med en internationell kongress i USA i början av april, att de kommer att försöka få fram skräddarsydda embryonala stamceller genom kloning.
21 april 2006
Frågan som nu diskuteras är om kvinnan själv eller landstingen ska betala för aborten, och allt fler politiker har denna vecka uttalat sitt stöd för idén att statliga biståndspengar ska täcka kostnaderna för aborterna.
19 april 2006
Ludwig Minelli, som grundade självmordskliniken Dignitas i Zürich i Schweiz, har kungjort att han planerar att öppna en kedja självmordsmottagningar för rådgivning om olika självmordsmetoder.
12 april 2006
Vårdminister Ylva Johansson har till SVT:s Aktuellt nu uttalat sitt stöd för förslaget, och lovat att en ny lag ska komma redan till hösten.
11 april 2006
Amerikanska forskare kungjorde nyligen att de har lyckats förvandla omogna könsceller från testiklar till stamceller, vilka de sedan fick att utveckla sig till nerv- hjärt- och benceller.
10 april 2006
Tyska vetenskapsmän offentliggjorde förra veckan i tidningen Nature Medicines nätupplaga för april, att de lyckats bota två män från en sällsynt immunbristsjukdom med hjälp av genterapi.
10 april 2006
Fler och fler barnlösa par använder sig av surrogatmödrar i Indien av samma orsak som att landet har många så kallade vårdturister: låga kostnader, högkvalificerade läkare och en ofta liberal lagstiftning.
10 april 2006
Belgiens regering överväger just nu ett förslag om att utvidga eutanasilagen till att även gälla barn och ungdomar under 18 års ålder.
7 april 2006
Under det 39:e mötet för FN:s Kommission för befolkning och utveckling i New York denna vecka, blev FN:s befolkningsagenda skarpt kritiserad av Vatikanens representant i FN, ärkebiskop Celestino Migliore.
4 april 2006
Läkare i Stockholm har som mål att införa en ny metod som skulle kunna halvera antalet fostervattenprov.
3 april 2006
Nära 2 000 hivsmittade spädbarn föds varje dag, eftersom deras mammor inte får den behandling som behövs för att stoppa smittoöverföring från mor till barn, sade Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande i tisdags.
31 mars 2006
Två läkare från Ukraina har tvingats fly från Ukraina sedan de hjälpt till att avslöja missbruket av aborterade foster och för tidigt föda barn i landet.
31 mars 2006
Den belgiska regeringen planerar en lag som ska reglera hanteringen av mänskliga stamceller.
31 mars 2006
Indiens regering medgav i slutet av förra året att man på allvar måste ta itu med landets stora antal aborter på flickor. För första gången har nu en indisk läkare och hans assistent dömts till två års fängelse för att fastställa könet på foster.
29 mars 2006
Kina har beslutat att förbjuda handel med organ efter problem med transplantationer och växande internationell och nationell opinion.
28 mars 2006
I en rapport om vård av för tidigt födda spädbarn kallar den brittiska läkarföreningen för obstetriker och gynekologer Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) för tidigt födda spädbarn som kräver intensivvård ”sängblockerare”.
28 mars 2006
En läkare från Nordkorea, som i fjol lyckades hoppa av till Sydkorea, har berättat hur det i Nordkorea inte finns några människor med handikapp, då de dödas strax efter förlossningen.
28 mars 2006
I en intervju inför en internationell kongress om aids i Asien, som ska hållas i Sri Lankas huvudstad Colombo nästa år, talade den koreanske professorn Myung-Hwan Cho, om aidssituationens allvar i världsdelen.
24 mars 2006
Tidningen USA Today rapporterar om den alltmer utbredda marknadsföringen på amerikanska universitet för att få tag på kvinnor som vill donera ägg till fertilitetsbehandlingar och embryonal stamcellsforskning.
24 mars 2006
En undersökning som initierats av den franska föreningen Association pour le Droit de mourir dans la dignité (Rätten att dö i värdighet) visade att en majoritet av de tillfrågade var för eutanasi.
21 mars 2006
Många av medlemsländerna inom EU står långt ifrån varandra i fråga om inställningen till forskning på mänskliga embryon.
20 mars 2006
Delstaten Oregon, den enda av USA:s delstater som tillåter läkarassisterat självmord, har publicerat sin årliga rapport om företeelsen, som har varit laglig i delstaten sedan 1997.
20 mars 2006
Ytterligare två kvinnor har avlidit efter medicinsk abort med läkemedlet Mifegyne, utomlands känt under namnet RU-486.
17 mars 2006
Antalet aborter i Ryssland minskar sakta och är nu hälften så många som på 1990-talet. Abort används dock fortfarande i hög grad som ett preventivmedel av ryska kvinnor.
17 mars 2006
Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, lanserades en kampanj mot den växande exploateringen av kvinnor inom bioteknologin.
14 mars 2006
Världshälsoorganisationen WHO kräver i ett offentligt uttalande att regeringen i Mexiko omgående slutar med tvångssterilisering. Enligt WHO steriliseras årligen tusentals människor, främst indianer.
14 mars 2006
Enligt ramprogrammet ska EU:s forskningspengar ge stöd åt forskning på embryonala stamceller efter strikt etisk prövning, dock inte åt kloning av mänskliga embryon.
13 mars 2006
I ettbarnspolitikens Kina, där antalet pensionärer kommer att öka drastiskt de närmaste åren, har det lagts fram officiella rekommendationer till parlamentet om att starta försök med eutanasi, som är tänkta att på sikt leda till legalisering.
10 mars 2006
Efter att det i januari 2000 blev obligatoriskt för omyndiga flickor i Texas att informera sina föräldrar för att kunna göra abort, har antalet aborter på omyndiga flickor sjunkit med 20 procent, enligt en studie från City University i New York.
10 mars 2006
Den 10 mars uppmärksammas i USA en nationell dag för alla kvinnor och flickor som insjuknar i hiv och aids.
8 mars 2005
Australiens premiärminister John Howard presenterade denna vecka ett antal initiativ för att hjälpa gravida kvinnor få upp ögonen för olika alternativ, i ett försök att reducera landets höga antal aborter.
8 mars 2006
Det är ingen mänsklig rättighet att få barn med sin före detta partner, fastslog Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg i går.
7 mars 2006
Guvernören för den amerikanska delstaten South Dakota skrev i måndags under en lag, som förbjuder abort i delstaten i alla fall utom då moderns liv är i fara
3 mars 2006
Guvernören i den amerikanska delstaten Mississippi, Halay Barbour, har uttalat, att han med all sannolikhet kommer att underteckna en lag som skulle förbjuda abort i delstaten, om lagförslaget når så långt som till honom.
3 mars 2006
En kvinna i Australien som stämt sin läkare för att inte ha fullgjort aborten på hennes son, har belönats med ett skadestånd på motsvarande 600 000 kr i den första rättegången av detta slag i Australien.
1 mars 2006
Den brittiska myndighet som reglerar bioetiska frågor, Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), har uttalat, att kvinnor bör tillåtas att donera ägg enbart i forskningssyfte.
1 mars 2006
Bibeln uttrycker Guds kärlek till alla människor till och med innan de tagit form inuti sin moder.
24 februari 2006
Ett ofta förekommande argument hos abortförespråkare, att restriktiva abortlagar resulterar i ökad fara för kvinnors liv genom osäkra, olagliga aborter, blev denna vecka bestritt av data från Förenta nationerna.
24 februari 2006
Den amerikanska delstaten South Dakota har antagit USA:s mest restriktiva abortlagstiftning. Delstatssenatet röstade i torsdags mot rätten att avbryta en graviditet med 23 röster mot tolv.
22 februari 2006
De ledande politikerna i den nordindiska delstaten Uttar Pradesh har uppmanat lärare i statliga skolor att göra reklam för sterilisering bland skolans elever och deras familjer.
21 februari 2006
Kvinnor i Ryssland och andra länder inom tidigare Sovjetunionen övertalas till abort av gynekologer, som tjänar pengar på att sälja foster till skönhetsindustrin, uppger organisationen Human Life International i en rapport från Ryssland.
21 februari 2006
I Australien avgjordes på torsdagen i förra veckan en strid om medicinsk abort, som delat regeringen och splittrat partierna.
17 februari 2006
I USA väljer ett växande antal par att adoptera barn med Downs syndrom, rapporterar olika adoptionsbyråer.
17 februari 2006
Kinesiska läkare och sjukhus lovas extra pengar av regeringen för att kunna genomföra informationskampanjer, vilket välkomnas av läkare och epidemiologer.
17 februari 2006
Premiärminister Silvio Berlusconi har nyligen förbjudit import av Mifegyne, och italienska läkare protesterar mot förbudet och vad de kallar regeringens inblandning i deras relation till patienten.
15 februari 2006
Den franska parlamentsledamoten, Christine Boutin (FRS), har nu tagit avstånd från all forskning på embryon skapade enbart i forskningssyfte, samt forskning med embryonala stamceller.
13 februari 2006
Hälsoministern på Filippinerna rapporterar, att antalet hivsmittade i landet har fördubblats från runt 6 000 år 2002 till drygt 11 000 i slutet av 2005, och uppmanar nu ledarna för katolska kyrkan i landet att ”tillåta” regeringen att arbeta för att sprida kondomer.
13 februari 2006
USA:s president George W. Bush har sedan början av sin presidentperiod stramat åt villkoren för stöd till humanitär hjälp.
10 februari 2006
I en omröstning i går, som följde en flera veckor lång intensiv debatt, röstade det australiska senatet för att frisläppa RU-486, det läkemedel som används vid medicinsk abort.
10 februari 2006
Inför hotet om ett lagförslag i det brittiska överhuset om att eutanasi och assisterat självmord ska legaliseras, har läkare, människorättsorganisationer, handikapporganisationer och andra motståndare nu format en gemensam allians.
10 februari 2006
Utövandet av eutanasi i Belgien är strängt reglerat. Läkare får endast ge dödshjälp åt svårt sjuka som upprepade gånger, efter noggrann eftertanke, och av fri vilja har uttryckt en vilja att dö.
8 februari 2006

Nu rapporteras att antalet hivsmittade vuxna i reproduktiv ålder minskar i Zimbabwe.Trenden verkar fortgå, eftersom riskbeteendet bland unga zimbabwier har förändrats.

8 februari 2006
Under speciella omständigheter är läkarassisterat självmord lagligt. Ändå reser allt fler holländare till självmordskliniken Dignitas i Schweiz.
7 februari 2006
Följderna av fosterdiagnostik för blivande föräldrar står i centrum för ett nytt europeiskt forskningsprojekt, som koordineras av universitetet i Kassel under ledning av psykoanalytikern Marianne Leuzinger-Bohleber.
7 februari 2006
Domstolen i tyska Karlsruhe dömde förra veckan en gynekolog att betala skadestånd till ett oönskat barn, eftersom preventivmedelsbehandlingen på barnets mor misslyckats.
3 februari 2006
Åklagare ska utreda om den skandalomsusade stamcellsforskaren Hwang Woo-suks forskningslag brutit mot sydkoreansk lag genom att betala kvinnor som donerade ägg till hans forskning.
3 februari 2006
Det som behövs är stamceller från invandrare som inte kommer från västvärlden, och det är därför man kommer att styra biobanken mot en överrepresentation av donatorer från invandrare.
1 februari 2006
Storbritanniens Human Genetics Commission (HGC), regeringens expertråd för frågor om genetisk utveckling, har utgivit nya rekommendationer för reservdelsbarn, det vill säga barn som med hjälp av assisterad befruktning skapas för att hjälpa till att bota ett sjukt syskon.
31 januari 2006
Det har länge talats om att konsekvensen av att det föds för få barn i västvärlden är att befolkningar kommer att minska. Japan och Tyskland, har nu drabbats av sjunkande invånarantal.
30 januari 2006
Enligt en ny opinionsundersökning från opinionsinstitutet MORI kräver en majoritet av de brittiska kvinnorna att abortgränsen sänks från nuvarande 24:e graviditetsveckan.
30 januari 2006
Indiska kvinnor, som lever i Storbritannien åker i allt högre grad till Indien för att där kunna genomföra ultraljudsundersökning och sedan göra abort i de fall barnet är en flicka.
27 januari 2006
Enligt en rapport som det kinesiska hälsoministeriet, FN:s organ för hiv- och aidsfrågor UNAIDS och Världshälsoorganisationen WHO offentliggjorde denna vecka, ökade antalet hivinfekterade i Kina med 70 000 personer år 2005.
27 januari 2006
I ett ställningstagande uttalade majoriteten av utskottets ledamöter att forskning på embryon skapade enbart i forskningssyfte, forskning med embryonala stamceller samt all form av kloning av människor skall uteslutas från EU:s forskningsstöd
25 januari 2006
Allt fler svenskar väljer att skänka bort sin ena njure. På fem år har antalet levande donatorer så gott som fördubblats, och över en fjärdedel av de drygt 10 000 njurtransplantationer som gjorts i Sverige sedan 1964 har varit med njurar från levande donatorer.
24 januari 2006
Sedan dagen-efter-pillret gjordes receptfritt 2001 har försäljningen ökat med nästan 900 procent, från cirka 21 000 doser sålda år 2000 till 185 000 sålda doser år 2004.
24 januari 2006
I en dom i en av Storbritanniens högsta domstolar avgjordes igår ett mål om föräldrars rätt att få veta om deras döttrar planerar abort.
20 januari 2006
I propositionen, som nu går vidare till riksdagens Socialutskott, föreslår regeringen bland annat att reservdelsbarn ska tillåtas.
18 januari 2006
USA:s högsta domstol röstade i tisdags emot Vita husets rekommendationer, och godkände delstaten Oregons lag, som tillåter läkare att skriva ut dödliga doser läkemedel för användning vid assisterat självmord.
17 januari 2006
Ian Wilmut har begärt få tillstånd att skapa hybrider mellan människa och kanin som forskningsobjekt.
17 januari 2006
En holländsk studie som i höstas publicerades i tidskriften Journal of Clinical Oncology visar att mer än hälften av de patienter som dödas med eutanasi i Nederländerna lider av depression.
12 januari 2006
Att kvinnor kan få depressioner efter abort är ett faktum som numera är ganska känt. Det händer dock fortfarande att läkare, forskare och media inte vill ta upp frågan, eftersom den för många är känslig.
11 januari 2006
Europarådet skulle verka för att surrogatmoderskap tillåts i alla 46 medlemsländer. Förslaget har röstats ned.
11 januari 2006
Efter att den brittiska medicintidskriften The Lancet denna vecka publicerat en undersökning om det stora antal flickor som aborteras i Indien, har media runt hela världen uppmärksammat landets många aborter på flickfoster.
11 januari 2006
Frankrike har debatten om eutanasi blåst upp igen. Förespråkare för eutanasi kräver en offentlig debatt om ”rätten till en värdig död”.
9 januari 2006
Professor Ian Wilmut, en av världens mest prominenta kloningsexperter som skapade det klonade fåret Dolly, har föreslagit att forskare ska tillåtas använda patienter som lider av svåra neurologiska sjukdomar i försök med embryonala stamceller.
5 januari 2006
En av EU:s rådgivningspaneler har uttalat, att EU bör hindra vårdpersonal att vägra delta i aborter och annat, som går emot deras religiösa övertygelse. Panelen menar att EU-medborgarnas mänskliga rättigheter kränks, om de vägras abort.
4 januari 2006
Studien har inte lyckats komma fram till de exakta orsakerna till den höjda risken.
4 januari 2006
I sitt meddelande till världens katoliker som gavs vid Petersplatsen i Rom onsdagen den 28 december, sade påven Benedikt XVI att Gud ser ofödda barn som ”hela och kompletta” människoliv.
2 januari 2006
USA:s president George Bush skrev i slutet av december under en ny lag, som kommer att reglera ett nytt nationellt nätverk för förvaring och distribuering av adulta stamceller från navelsträngsblod.
2 januari 2006
När Botswanas regering år 2002 gick ut med löftet om att alla hivinfekterade medborgare skulle få gratis tillgång till bromsmedicin, var det många som tvivlade på att det skulle lyckas.
2 januari 2006
Universitetet i Seoul har nu offentligt bekräftat de misstankar som sedan en tid riktats mot den internationellt kände Hwang Woo-suk, som hittills trotts vara världsledande inom embryonal stamcellsforskning.