"[Solidaritet är en äkta moralisk dygd, inte] en vag medkänsla eller ett ytligt obehag inför så många människors olyckor, nära och fjärran. Tvärtom är det en fast och varaktig beslutsamhet att viga sig själv åt det gemensamma bästa. Det vill säga: allas och varje individs bästa, därför att vi alla är ansvariga för alla”. Johannes Paulus II, encyklikan Sollicitudo rei socialis, 38, AAS 80, 1988.