Familjeplanering / Preventivmedel

I alla tider har kvinnor önskat att reglera sitt barnafödande. Idag erbjuds avancerade metoder för att åstadkomma detta, både genom preventivmedel och så kallad naturlig familjeplanering.

Preventivmedelsanvändningen i Sverige är hög. En undersökning från 1996, den senast gjorda stora undersökningen i Sverige, visade att cirka sextio procent av sexuellt aktiva använder preventivmedel, medan 16 procent använder avbrutet samlag eller säkra perioder. Här nedan presenteras kortfattat de metoder för familjeplanering som erbjuds idag.

Familjeplanering
  • Naturlig familjeplanering – samlingsnamnet för de observationsmetoder som gör det möjligt att säkert bedöma när kvinnans ägglossning infaller. Den mest kända av metoderna heter Billingsmetoden och går ut på att notera förändringar i flytningarna från livmodertappskanalen. Billingmetoden är vetenskapligt granskad, står i samklang med naturen, är skonsam mot kvinnans kropp och kan användas av alla kvinnor. De internationella studier som gjorts av Billingsmetoden visar att den, om den används i syfte att inte bli gravid, ger upphov till lika stor andel oplanerade graviditeter per 100 kvinnor som kondom, dvs. att bland 100 kvinnor som använder Billings blir två-tre gravida varje år. Naturlig familjeplanering ställer dock krav på paret både vad gäller kunskap samt ömsesidig fysisk och känslomässig lyhördhet. Mer information om NFP fås här:

Föreningen Billingsmetoden® Sverige (som bl.a. förmedlar handledning och säljer en handbok på svenska om Billingsmetoden)

Billings LIFE

WOOMB

The Couple to Couple League

Natural Family Planning International, Inc

Institute for natural conception regulation

  • Barriärmetoden är kondom för mannen och kvinnlig kondom eller pessar för kvinnan. Säkerheten är hög men beror till stor del på användaren. Verkningsmekanismen är att förhindra att spermier och det mogna ägget möts, men om detta sker i alla fall kan en graviditet uppstå och utvecklas i vanlig ordning.
  • Spiral, minipillret, p-spruta och dagen-efter-piller. Två spiraler finns: kopparspiralen och hormonspiralen. Båda appliceras i livmodern. Kopparspiralens huvudsakliga verkan är att befruktningen förhindras genom att spermierna blir funktionsodugliga, och, om en graviditet ändå uppstår, kan det befruktade ägget inte fastna i den ogästvänliga livmoderslemhinnan. Dock förekommer det livsdugliga fullgångna graviditeter där barn och spiral framföds. Hormonspiralen och dagen-efter-piller innehåller levonorgestrel (gulkroppshormon) och förhindrar ägglossning hos de flesta kvinnor samt förändrar livmoderhalssekretet så att spermierna inte kan ta sig igenom. Om befruktning ändå sker kan det befruktade ägget inte fastna i livmoderslemhinnan. Minipillrets och p-sprutans verkningsfunktioner är snarlika. De innehåller dock endast det syntetiska hormonet gestagen och därför förhindras inte ägglossningen hos alla kvinnor. Dock förändrar minipillret, liksom hormonspiralen, livmoderhalssekretet så att spermierna inte kan ta sig genom sekretet och ett befruktat ägg inte kan fastna vid livmoderslemhinnan. Hormonspiralen, minipiller, p-spruta och dagen-after-piller kan alltså vara aborterande eftersom embryot inte kan implanteras utan stöts bort.
  • Metoder som förhindrar ägglossning. Det finns ett stort antal metoder vilkas primära syfte är att förhindra att ägglossning sker. Dessa är s.k. kombinerade p-piller, p-plåster och p-ring som innehåller de kvinnliga könshormonerna etinylestradiol (östrogen) och gestagen (gulkroppshormon), det östrogenfria p-pillret som innehåller desogestrel (syntetisk gestagen), p-staven som innehåller gestagen (gulkroppshormon) och p-sprutan, som innehåller en mycket hög dos gestagen.
  • Amning. Amning är en tillfällig metod för familjeplanering som fungerar lika bra som andra preventivmedel under följande villkor: kvinnan ammar sitt barn helt från födelsen (dvs. barnet får ingen annan näring); hon har inga vaginala blödningar (avslag och liknande fram till dag 56 post partum kan man bortse ifrån), och barnet är under sex månaders ålder.
  • Sterilisering. Sterilisering innebär, både för kvinnor och män, att fortplantningsförmågan förhindras genom en operation. Vägen för sädesceller respektive äggceller blockeras så att befruktning inte kan ske. Hos mannen sker det genom ett stopp i sädesledarna, så att spermierna inte kan komma ut i sädesvätskan. Hormonproduktionen fortsätter som vanligt och sädesceller bildas fortfarande i testiklarna. Hos kvinnan åstadkommer operationen stopp i äggledarna, så att ägg och spermier inte kan mötas. Äggstockarna fortsätter att producera ägg och kvinnligt könshormon och menstruationen fortsätter som vanligt.

Etisk analys

Fruktbarheten är en väsentlig del av livet, ingår i naturens ordning och är ett uttryck för Guds och människans kärlek. I sexualiteten får kärlekens fruktbarhet ett mycket konkret uttryck. Det sexuella umgänget är ett av det starkaste uttryck vi känner för innerlig och kärleksfull gemenskap mellan människor. Sambandet mellan kärlek, sexualitet och fortplantning är därför mycket starkt. Genom kärleksakten kan ett nytt liv bli till.

Tillgången till moderna preventivmedel kan förleda oss att tro att sambandet mellan sexualitet och fortplantning är upphävt. Men vi har inte full kontroll, vare sig över vår fortplantning eller över andra livsprocesser. Den goda sexualiteten utövas i öppenhet för att ta emot nytt liv. Vi är kallade att delta i Guds skapelseverk genom att vara fruktsamma och ge livet vidare. Men fruktsamhet betyder inte gränslös fortplantning, och föräldraskap kräver ansvar under lång tid. Vi måste efter bästa förstånd ta ansvar för våra närmaste och för våra handlingar. Familjeplanering är ett sätt att ta ansvar för vår fruktsamhet.

I val av metod för familjeplanering står viktiga värden dock på spel. Till de värden som berörs hör sexualitetens, kärlekens, föräldraskapets och äktenskapet betydelse; frågan om kvinnans hälsa, parets harmoni, det ofödda barnets integritet samt det födda barnets fortsatta väl. Därför är det viktigt att frågan om familjeplanering dryftas och tänks igenom både etiskt och medicinskt. Säker information, inte minst om verkningsmekanismerna i varje metod, är en förutsättning för att kunna ta rätt beslut. I detta sammanhang är det viktigt att påtala det faktum att vissa metoder såsom hormonspiral, p-spruta, minipiller och dagen-efter piller kan vara aborterande, eftersom de inte med säkerhet hindrar ägglossning, vilket kan möjliggöra att befruktning sker, men samtidigt hindrar att embryot fäster sig vid livmoderslemhinnan, vilket gör att embryot stöts bort. Ur ett moraliskt perspektiv är detta synnerligen problematiskt. Skillnaden mellan att förhindra livets uppkomst och att avsiktligt låta mänskligt liv utsläckas är viktig och moraliskt relevant.

Kyrkans syn

Katolska kyrkan uppmuntrar till ansvarsfullt föräldraskap. Men kyrkans uppfattning är också att sambandet mellan kärlek, sexualitet och fortplantning är viktigt att ta fasta på. Om sambandet mellan sexualitet och fertilitet går förlorat finns det risk att viktiga värden äventyras. Därför lär katolska kyrkan att familjeplanering måste överensstämma med naturens ordning och att äkta makar alltid, dvs. vid varje samlag där befruktning kan ske, måste förbli öppna för att ta emot livets stora gåva. Det betyder dock inte, som många tror, att kyrkan lär att alla samlag skall åstadkomma befruktning, eftersom det skulle vara mot naturens ordning. 

Det innebär konkret att kyrkan betraktar naturlig familjeplanering som det enda moraliskt legitima sättet för äkta makar att kontrollera sitt barnafödande. Senast var det påven Paulus VI som i encyklikan Humanae vitae från 1968 auktoritativt uttryckte läroämbetets hållning i denna fråga. Påven Johannes Paulus II har även skrivit om det moraliskt legitima sättet för äkta makar att kontrollera sitt barnafödande i Familiaris consortio från 1981 och i Brev till familjerna från 1994.