Adoption

Andlig adoption

Andlig adoption är en företeelse som startades i USA på 1950-talet, men som hittills varit relativt okänd i Sverige. Det går ut på att be för ett ofött barn varje dag under nio månader för att på så sätt hjälpa barnet att få födas.

Man behöver inte känna till barnet eller föräldrarna i fråga, utan adopterar andligen vem som helst. Gud känner till vem det är som behöver denna hjälp. Vem som helst kan åta sig detta uppdrag, enskilt eller i grupp.

Tillvägagångssättet är följande: den som åtager sig en andlig adoption kontaktar gärna en präst (helst en som är förtrogen med andlig adoption) och bestämmer ett datum att börja på, gärna en Mariahögtid. Personen i fråga ber inledningsbönen (se nedan), skriver in sitt namn samt det aktuella datumet. Detta är alltså ett slags löfte inför prästen och Gud. Prästen ger vederbörande en välsignelse och bör därefter regelbundet kontakta personen för att uppmuntra och ge stöd.

Det går också att göra den andliga adoptionen utan inblandning av en präst och utan ett skriftligt löfte, men det kan bli svårare att fullgöra uppgiften alla nio månader utan detta löfte och utan prästen som vittne. Att det är en präst som rekommenderas som vittne har framför allt att göra med att det går under biktsekretessen, men även med det faktum att prästen kan vara ett stöd under de aktuella nio månaderna.

Bön på inledningsdagen
Inför dig, o allraheligaste heliga Jungfru Maria, och inför alla änglar och helgon, har jag beslutat genom min fasta föresats att försvara ett värnlöst barn som är i moderlivet. Därför ämnar jag härmed adoptera – i andlig mening – ett barn som är ofött och vars namn bara Gud känner till.

Jag ...............................................................lovar att från dags datum........................................................., under en tid av nio månader be varje dag för detta barn som riskerar att aborteras. Jag ber att detta barn ska sparas livet och att det ska kunna leva rättfärdigt och rätt efter födelsen. På dessa följande sätt kommer jag att fullfölja detta löfte:
- att be den speciella dagliga bönen varje dag,
- att varje dag be en dekad för detta ändamål,
- att då och då under dessa nio månader göra en handling som visar bot och ånger.

Därefter gäller förljande under nio månader:

De dagliga bönerna:
1. O Herre Jesus, genom Din Moder Maria som födde Dig med kärlek, samt med förbön av den Helige Josef, som efter Din födelse beskyddade Dig, ber jag för detta ofödda barn som jag andligen har adopterat och som hotas av abort. Jag ber för föräldrarna till detta barn. Ge dem kärlek och mod att låta barnet födas, så som Du själv har bestämt.

2. En dekad av rosenkransen med denna intention.

Botakten (handlingen)
3. En tillfyllestgörande handling efter förmåga och kapacitet; t.ex. att stödja organisationer som arbetar för det ofödda barnet, hjälpa gravida, ge råd eller att hjälpa föräldrar. Denna handling kan göras flera gånger under dessa nio månader.