Förbön

För Guds folk

Kom ihåg, Herre, hela ditt folk, de som är närvarande och de frånvarande. Förbarma dig över oss i din stora barmhärtighet och ge oss dina goda gåvor. Bevara familjerna i frid och endräkt. Låt barnen få en god uppfostran, de unga en lycklig uppväxt, de gamla kraft på sin ålderdom. Trösta de sörjande, samla de åtskilda, återför de vilsegångna till din heliga kyrkas gemenskap. Befria dem som plågas i sin själ, var med de resande, försvara de svaga, beskydda de föräldralösa, befria de fångna, bota de sjuka.
Tänk, Herre, på dem som står inför domstolar, dem som berövats sin frihet, dem som är i landsflykt och dem som måste tjäna hårda herrar.
Tänk på de bekymrade, på dem som är i nöd och svårighet och alla dem som anropar din stora barmhärtighet.
Tänk på dem som älskar oss men också på dem som hatar oss, och tänk på alla dem som har bett oss, ovärdiga, om förbön.
Tänk på hela ditt folk, Herre vår Gud, och utgjut din nåds rikedomar över var och en, så att alla får vad de behöver till sin frälsning.
Tänk också, Herre, på dem som vi inte här har nämnt därför att vi inte känner dem, har glömt dem eller därför att de är många. Kom du ihåg dem, Herre, du som känner var och en vid namn alltifrån moderlivet.
Ty du, Herre, är de hjälplösas hjälpare, de förtvivlades hopp, räddningen för dem som svävar i fara, de sjukas läkare och den trygga hamnen för varje pilgrim.
Gör ett slut på de kristnas splittring. Hejda dem som vill krig. Förjaga genom din Andes kraft förvillelse och otro.
Tag emot oss i ditt rike, gör oss till ljustes barn och dagens barn. Ge oss din frid och kärlek, Herre vår Gud, ty du har givit oss allt. (ur bönbok "Oremus")

För livet

Maria,
du, den nya världens morgonrodnad,
de levandes moder,
dig anförtror vi livets sak:
moder, se till den oräkneliga skara
barn som inte tillåts födas,
fattiga som man gör livet svårt för,
män och kvinnor som blir offer för omänsklig grymhet,
gamla och sjuka som dödas
genom likgiltighet eller missriktad barmhärtighet.

Må de som tror på din Son veta
hur de glatt och kärleksfullt
skall förkunna livets evangelium
för vår tids människor.

Förmedla till dem
nåden att ta emot det som en ständigt ny gåva,
glädjen att vörda det med tacksamhet hela sitt liv
och modet att vittna om det
med beslutsam uthållighet,
så att de tillsammans med alla människor av god vilja
kan bygga en sanningens och kärlekens civilisation
till pris och ära åt Gud,
livets Skapare och vän.
(Påve Johannes Paulus II i Evangelium vitae)

För barnens framtid

Herre. Låt våra barn förstå vilken väg som är deras. Uppehåll dem med din styrka och låt dem inte nöja sig med enkla mål utan nå den mognad du har bestämt för dem. Upplys oss föräldrar, så att vi kan hjälpa dem att känna igen sin kallelse och hängivet följa den. Låt oss inte ställa hinder i vägen för din inre ledning. (ur bönbok "Oremus")

För våra unga

Heliga Maria, Guds Moder, till Dig tar vi vår tillflykt I all vår nöd och i allt vårt betryck. Ta Dig an alla svaga och små som inte har någon annan Mor. Skydda trons gåva i de trossvaga, visa Ditt moderliga beskydd och hjälp de unga att bevara trons liv. Upphör inte att vaka över dem som glider bort från Din Son och hans Kyrka, dra dem tillbaka till Ditt moderliga hjärta med kärlekens lena band och för dem fram till Jesu Hjärta.
(Anders Arborelius, biskop av Stockholm)

För familjen

Herre Jesus Kristus, du blev ett barn för att vi skulle bli Guds barn. Du tog på dig vår mänskliga natur för att göra oss delaktiga av din gudomliga natur.
Du ville tillhöra en mänsklig familj för att vi skulle lära oss att leva i gemenskap.
Vi ber dig, se till våra familjer och hjälp dem att leva i din närvaro. Befäst alla äkta makar i ömsesidig överlåtelse och respekt. Ge dem del av din glädje, styrka och hopp.
Låt dem få visa sina barn din egen omsorg och ömhet. Bind samman föräldrar och barn med din kärleks oupplösliga band.
Låt våra familjer vittna om den kärlek, som den heliga familjen i Nasaret utstrålade och som har sitt upphov i Treenighetens inre. Genom samme Kristus vår Herre. Amen
(Anders Arborelius, biskop av Stockholm)

För de sjuka och svaga

Herre Jesus, när du gick omkring på jorden bar man fram sjuka till dig, och du botade dem. Idag ber vi dig att välsigna alla sjuka, svaga och plågade människor:
de blinda som inte ser solljuset, allt det vackra i världen, sina vänners ansikten,
de döva som inte hör musiken och rösterna,
de sängbundna som ligger hjälplösa när andra går ut och in, välsigna dem alla.
De som förlorat förståndets ljus,
de som inte orkar med livet,
de som oroar sig för allt,
välsigna dem alla.
De som måste leva med ett handikapp,
de lama, de lemlästade,
de som inte kan arbeta eller njuta av livet,
välsigna dem alla.
Låt oss som har hälsan aldrig undvika de svaga eller betrakta de handikappade som ett besvär, utan låt oss göra och ge allt vi kan för att hjälpa dem och lätta livets börda för dem. (ur bönbok “Oremus”)

Fader, du som älskar oss, hör vår bön för alla dem som ohjälpligt blir efter i livets hetsjakt, de blinda, de rörelsehindrade, de lemlästade och svaga. Vi ber dig för dem som är utslitna av sjukdom, för de döende, för alla olyckliga barn. Lär oss alla att gå lidandets hemlighetsfulla väg i Kristi och helgonens fotspår. Lär oss att ge åt dig den offergåva som änglarna inte kan frambära, ett hjärta som förtröstar på dig också i mörkret. Om detta ber vi dig genom honom som lade vår svaghet på sig, Jesus Kristus, vår Frälsare. (ur bönbok “Oremus”)

För de hemlösa

Förbarma dig, o Gud, över alla dem som av krig, svält eller förföljelser har ryckts bort från hem, släkt och vänner. Ge var och en som hjälper dem uthållighet, mod, möjligheter och din välsignelse. Se också i nåd till dem som skilts åt på grund av skadad kärlek. Tag särskild vård om barn som fallit offer för de vuxnas kärlekslöshet - barn i krig, i flyktingläger, skilsmässobarn. Kärleksrike Fader, låt din kärlek övervinna människors svaghet och synd och hela alla sargade hjärtan. Genom Jesus Kristus, vår Herre. (ur bönbok “Oremus”)

För de vakande Vaka, o Herre, med dem som vakar, väntar och gråter i denna natt, och sänd dina änglar till dem som sover. Vårda dina sjuka, o Herre Jesus Kristus, ge vila åt de betryckta, välsigna de döende, ge lindring åt de plågade, beskydda dina glada - allt för din kärleks skull. (ur “Böner vid dödsbädd”)