Moder Maria

Magnificat

Luk 1:46-55
“Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid.”

Ängelns hälsning

Hell dig, Maria,
full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt Jesus.
Heliga Maria,
Guds moder
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund.
Amen.

Livets Evangelium

Maria,
du, den nya världens morgonrodnad,
de levandes moder,
dig anförtror vi livets sak:
moder,
se till den oräkneliga skara barn
som inte tillåts födas,
fattiga som man gör livet svårt för,
män och kvinnor
som blir offer för omänsklig grymhet,
gamla och sjuka
som dödas genom likgiltighet
eller missriktad barmhärtighet.
Må de som tror på din Son veta
hur de glatt och kärleksfullt skall förkunna livets evangelium
för vår tids människor.
Förmedla till dem nåden
att ta emot det som en ständigt ny gåva,
glädjen att vörda det med tacksamhet hela sitt liv
och modet att vittna om det med beslutsam uthållighet,
så att de tillsammans
med alla människor av god vilja
kan bygga en sanningens och kärlekens civilisation
till pris och ära åt Gud,
livets Skapare och vän.
(Johannes Paulus II)

Kvinna och moder

Du heliga Maria,
Kvinna och Moder
som utstått vånda och smärta
men även fått känna av glädjetårar,
hjälp mig i denna stund
att kämpa mot ångest och oro.
(ur bönboken “Visa oss vägen”)

Barmhärtighetens Rosenkrans

Börja med:
Fader vår...
Hell dig Maria...
Trosbekännelsen...
På de stora pärlorna:
Evige Fader, vi frambär inför Dig din högt älskade Sons,
vår Herres, Jesu Kristi, Kropp och Blod,
Själ och Gudomlighet för att sona våra och hela världens synder.
På de små pärlorna:
För Hans smärtfyllda lidandes skull,
ha förbarmande med oss och hela världen.
(10 gånger) Till sist:
Helige Herre Gud,
Helige Allsmäktige Gud,
Helige odödlige Gud,
ha förbarmande med oss och hela världen.
(3 gånger)

Visa oss Jesus

Heliga Maria, Guds Moder
du har skänkt världen det sanna ljuset:
Jesus, din son-Guds Son.
Du har helt överlåtit dig åt Guds kallelse
och du har blivit källan för den godhet
som strömmar fram ur honom.
Visa oss Jesus.
Led oss till honom.
Lär oss att känna och att älska honom,
så att också vi själva i sanning blir älskande
och kan bli till en källa av levande vatten
mitt i en törstande värld.
(ur encyklikan Om kyrkan och hennes sändning i kärlekens tjänst)