Gravida kvinnor i tredje världen löper ofta mycket stor risk att dö under graviditeten. Borde inte kvinnor i dessa länder ha tillgång till legal abort för att rädda deras liv?

Svar:

Att legalisera abort kommer inte att ge kvinnor den omfattande vård de behöver och förtjänar. Gravida kvinnor dör eftersom de inte har tillgång till mödravård, säkra och hygieniska förhållanden vid förlossningen, antibiotika, blodtransfusioner och eftervård. Det kommer legalisering av abort inte att ändra. 

Mödradödligheten kommer att minska när regeringar prioriterar kvinnors liv och agerar för att rädda dem. Fokus måste riktas på tillgång till mödravård, utbildning om näringsriktig kost, akutvård, hjälp och vård vid och efter förlossningen samt förebyggande och behandling av sjukdomar. Även enkel utrustning för att säkerställa hygieniska förlossningar, rena verktyg för att klippa av navelsträngen och vård av nyfödda kan minska mödra- och spädbarnsdödlighet.