Har vårdpersonal samvetsfrihet?

Svar:

Den svenska abortlagen från 1974 skyddar samvetsfrihet i förarbetet till lagen, men inte i själva lagtexten. Socialutskottet skrev i sitt betänkande (1974:21) ”att läkare och annan sjukvårdspersonal som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamheten härmed, varför någon författningsmässig reglering av frågan inte är påkallad”.

Därför måste de barnmorskor, gynekologer och annan vårdpersonal som inte vill medverka till aborter välja en arbetsplats där abort inte ingår. Samvetsfrihet berör dock inte bara aborter; det finns även vård- och apotekspersonal som har betänkligheter när det gäller preventivmedel, och blir dödshjälp lagligt i Sverige kommer ännu fler inom vården att beröras.

Enligt Europakonventionens artikel 9 har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Enligt resolution 1763 från Europarådets parlamentariska församling skall ingen person tvingas, hållas ansvarig för, eller på något sätt diskrimineras för, att på grund av samvetsbetänkligheter inte vilja utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo.

De allra flesta länder i Europa ger någon form av samvetsfrihet för vårdpersonal.