Vad händer med överblivna embryon?

Svar:

Lagring av embryon regleras av lagen om genetisk integritet m.m. (2006:351), som fastslår att "ett befruktat ägg får förvaras i fryst tillstånd i högst tio år". Om det finns synnerliga skäl får Socialstyrelsen för särskilda fall medge att tiden för förvaring i fryst tillstånd förlängs efter att tio år har gått, se 5 kapitlet 4 och 6 §§ lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Vidare får försök i forsknings- eller behandlingssyfte på embryon endast göras längst till och med fjortonde dagen efter befruktningen. Om ett befruktat ägg har varit föremål för försök i forsknings- eller behandlingssyfte, får ägget inte föras in i en kvinnas kropp.