Hur kan dödshjälp skada samhället?

Svar:

Att legalisera dödshjälp är inte en privatsak. Dödshjälp och assisterat självmord drabbar även tredje part, till exempel läkare, vårdpersonal, apotekspersonal, anhöriga och vänner. Lagen blir i allra högsta grad beroende av utomståendes vilja att medverka.

Vi lever i dag i ett samhälle där det är uttryckligen förbjudet att döda en människa. Det gör att vi alla är skyddade och har en solid bas för vårt samhälle. Om samhället skulle acceptera dödande under vissa omständigheter skulle det markant ändra vår inställning till varandra.