Menar katolska kyrkan att man ska behandla patienter till varje pris?

Svar:

Katolska kyrkans syn på dödshjälp är konsekvent med fokus på livets helgd och stöd för de svagaste. Därmed inte sagt att katolska kyrkan betraktar livet, i dess jordiska tillstånd, som ett absolut värde som på varje sätt och till vilket pris som helst måste förlängas eller räddas. I encyklikan Evangelium vitae från 1995 förklarar påven Johannes Paulus II att man måste skilja mellan dödshjälp och beslutet att avstå från ”medicinsk överbehandling”, det vill säga medicinska åtgärder som inte står i proportion till patientens tillstånd, om de resultat man kan hoppas på är alltför belastande för den sjuke och dennes familj. I sådana situationer, när döden är nära förestående och oundviklig, kan man av samvetsskäl ”avstå från former av behandling som bara skulle kunna resultera i en osäker och smärtsam förlängning av livet, så länge man inte upphör att ge den ordinarie vård som man i liknande fall är skyldig den sjuke” (Evangelium vitae 65).