Vilka kan konsekvenserna bli av legaliserad dödshjälp?

Svar:

Den samhällsutveckling, som skulle kunna bli konsekvensen av att legalisera dödshjälp, är att äldre, sjuka och andra utsatta som är beroende av utomstående, skulle kunna uppleva att det sätts press på dem att avsluta sina liv i förtid. De skulle kunna känna tryck från omvärlden att be om en för tidig död för att slippa vara familj och samhälle till last. Denna fara riskerar att öka i takt med att vårdens resurser minskar. Det finns också risk att patienter som tidigare begärt dödshjälp ångrar sig men sedan inte skulle våga säga nej. Den negativa synen på utsatta, funktionsnedsatta och sjuka människor skulle kunna förstärkas.

Läkarens roll skulle ändras, och patientens förtroende för läkarkåren riskera att urholkas, när patienter inte vågar berätta hur dåligt de mår på grund av rädsla för att bli avlivade. Palliativ vård skulle riskera att sättas på sparlåga, liksom intresset och anslag för forskning om exempelvis smärtlindring.

Om man skulle tillåta dödshjälp för svårt sjuka och döende, och basera beslutet på deras rätt till autonomi, det vill säga självbestämmande, hur skulle man då kunna förneka samma rätt för deprimerade, gamla, svaga och andra grupper? Tillåter man dödshjälp för vissa grupper är det alltså i längden mycket svårt att argumentera mot att ge denna rättighet till alla grupper i samhället. Legaliserar man dödshjälp och tillåter att människan dödar en annan, skulle det med andra ord kunna leda till att vi minskar respekten för människolivet, som är en bas för ett fungerande samhälle.

Dessa farhågor bekräftas av utvecklingen i Nederländerna, där dödshjälp har varit lagligt sedan 2001. Sedan dess har antalet fall av dödshjälp ökat kraftigt, och 2017 fick nära 6 600 personer dödshjälp. Till det skall läggas ett stort antal fall av assisterat självmord samt orapporterade fall av dödshjälp, som enligt anonyma undersökningar utgör ett av fyra fall. Den verkliga siffran tros därför vara långt högre. De strikta regler som sattes upp för dödshjälp med syfte att begränsa verksamheten har snabbt urholkats. Bland annat kryper dödshjälp längre ner i åldrarna, och till och med svårt sjuka spädbarn kan få dödshjälp om föräldrarna så önskar. Från att ha varit begränsat till obotligt, svårt sjuka som medvetet begärt dödshjälp vid två skilda tillfällen, ges nu även dödshjälp till barn med missbildningar, deprimerade, dementa, äldre patienter med lunginflammation, vid åldersåkommor som dövhet och blindhet, socialt isolerade och andra som upplever livet som en alltför stor börda. Anonyma undersökningar bekräftar att flera hundratals personer, som aldrig begärt dödshjälp, dödas inom vården varje år i Nederländerna.