Vad anser katolska kyrkan om fosterdiagnostik?

Svar:

Katolska kyrkan anser att fostret är en person med okränkbar värdighet och rättigheter och uppmuntrar därför fosterdiagnostik så länge undersökningen respekterar det mänskliga embryots eller fostrets liv och integritet, samt är inriktad på att skydda och bota. Kyrkan menar, att det är viktigt att föräldrarna informeras om undersökningen och har gett sitt samtycke, samt att varken fostret eller modern får utsättas för onödigt stora risker. En diagnos som pekar på missbildning eller ärftlig sjukdom får inte vara liktydig med en dödsdom. Därför avvisar kyrkan fosterdiagnostik som syftar till selektiv abort.