Skyddar kondomer mot aids?

Svar:

Användning av kondom sänker risken för smittspridning avsevärt. Dock ger kondomen inte alltid ett fulländat skydd. I en amerikansk studie från 1987 undersöktes par i tre grupper där endast en partner var hivpositiv. Paren i den första gruppen bestämde sig för total sexuell avhållsamhet. I denna grupp förekom under studien ingen hivöverföring. Den andra gruppen använde kondom. Redan efter femton månader hade tio procent av de tidigare friska partnerna blivit smittade. Den tredje gruppen använde aldrig kondom och efter femton månader var 85 procent av de tidigare friska partnerna smittade. Andra ettårsstudier påvisar en smittorisk vid kondomanvändning på upp till 22 procent, jämfört med en risk vid oskyddat samlag på upp till 86 procent. Vid total avhållsamhet har man aldrig kunnat fastställa någon smittospridning.