Kloning

Kloning av högst stående däggdjur hör till de senaste årtiondenas stora, vetenskapliga genombrott. Är man inte insatt kan det vara svårt att förstå vad kloning egentligen är, och vad det innebär. Är det en säker teknik, och är katolska kyrkan för eller emot kloning av djur? Kan man klona människor också, och har det någonsin gjorts?

Vad är kloning och hur går det till?

SVAR:

Kloning innebär att man skapar en genetiskt identisk kopia av en individ. Det är det sätt på vilket bakterier, andra encelliga organismer och även vissa växter förökar sig på. Även bland vissa djur förekommer naturlig kloning, och ett enäggstvillingspar är en klon bestående av två individer. Den kloning som sker i laboratorier görs genom att man tar DNA från t.ex. en hudcell och injicerar det i en äggcell där cellkärnan tagits bort. Äggcellen och den nya cellkärnan förenas antingen genom en elektrisk stöt eller med hjälp av vissa kemiska substanser, som även får celldelningsprocessen att påbörjas. Sedan placeras äggcellen i livmodern på en bärarorganism, där den, om allt fungerar, utvecklas till en kopia av ursprungsindividen. Klonen har inga föräldrar, utan är tvilling till antingen sin “far” eller “mor.” Man kan även säga att klonen är sin “far” eller “mor”, bara förskjutet i tiden.

En annan typ av kloning är när celler från en fem till sju dagar gammal blastocyst tas om hand och odlas i en cellkultur. Cellerna i kulturen är i princip identiskt lika och är varandras kloner.

Vad är skillnaden mellan terapeutisk och reproduktiv kloning?

SVAR:

Terapeutisk kloning görs för att få fram embryonala stamceller. Metoden, även kallad somatisk cellkärnöverföring, innebär att arvsmassan från en vuxen individ förs in i en obefruktad äggcell som därmed kan utvecklas till ett embryo utan att behöva befruktas. Embryot tillåts inte utvecklas till ett foster, utan förstörs genom att man utvinner dess stamceller i blastocyststadiet. De utvunna stamcellerna odlas sedan i speciell näringslösning för att förökas eller utvecklas till önskade kroppsceller. Man hoppas att framodlade embryonala stamceller så småningom skall kunna injiceras (transplanteras) in i skadad vävnad hos patienter. Det man vill vinna genom denna metod är att undvika avstötning, eftersom både givare och mottagare är samma person.

Reproduktiv kloning görs för att föda fram en med givaren genetiskt identisk individ. Ett obefruktat ägg förses med cellkärnan från en kroppscell från en vuxen individ. Ägget innehåller då en komplett uppsättning arvsmassa, och behöver inte befruktas för att utvecklas till embryo. Embryot får samma genuppsättning som den vuxna individen, och kan utvecklas till en ny individ med samma arvsmassa som donatorn. Fåret Dolly, det första däggdjuret som klonades, är ett exempel på detta. Reproduktiv kloning har, så vitt man vet och med all sannolikhet, aldrig utförts på människor.

Vad anser katolska kyrkan om kloning av människor?

SVAR:

Katolska kyrkan fördömer både terapeutisk och reproduktiv kloning av människor, då det fråntar varje människas inneboende rättighet till ett ursprung och till en mor och en far. Dessutom leder kloning av embryon till att kvinnor utsätts för medicinska risker när de donerar de ägg som måste till, och till att vi allt mer ser mänskliga embryon som ett medel som kan framställas och förstöras allt efter våra nycker. Enligt katolska kyrkan är allt mänskligt liv ett mål i sig och får inte bli förbrukningsvara i vetenskaplig tjänst. Människan som förbrukningsvara strider mot internationella överenskommelser och den för kyrkan centrala läran om det okränkbara människovärdet.

Vad anser katolska kyrkan om kloning av djur?

SVAR:

Katolska kyrkan har inga principiella invändningar mot kloning av djur, eftersom Gud har tilldelat människan ett ansvar över hela skapelsen för att vårda och bruka den. Målet för detta förvaltarskap är att främja människans bästa som ett uttryck för Guds godhet. Därför kan människan använda sig av växter och djur för att förbättra sina livsvillkor. Men djur, speciellt högre däggdjur, har inte bara ett bruksvärde utan äger också ett egenvärde som Guds skapade varelser. Därför måste de behandlas väl och kunna få bete sig enligt sin natur.

Fler frågor