Finns det medicinska risker med surrogatmoderskap?

Svar:

Surrogatmoderskap kan lätta fattiga kvinnors ekonomiska problem men kvinnorna vet ofta lite om riskerna och får sällan vara med och fatta viktiga medicinska beslut som rör graviditeten. Surrogatmamman är den som bär ensam alla risker för graviditet och förlossning, även om hon oftast får täta och noggranna läkarkontroller under graviditeten. Ibland placeras flera embryon i livmodern för att maximera chansen att hon blir gravid, med fosterreduktion till följd. Flerbördsgraviditeter kan leda till för tidig födsel, förlossningsskador eller inlärningssvårigheter och att kvinnan får högre risk för komplikationer som högt blodtryck, diabetes eller blödningar. Vid graviditet efter äggdonation finns en ökad risk för blödningar i tidig graviditet, graviditetshypertoni och havandeskapsförgiftning.

Äggdonatorn, som kan vara surrogatmamman eller en annan kvinna, tar risken för hormonstimulering vid äggdonationen, vilket kan medföra visst obehag som svullnad och huvudvärk. Ibland kan överstimulering förekomma och kvinnan kan då behöva läkarvård pga. infektion eller blödning. Det finns även studier som pekar på förhöjd risk för bröstcancer efter hormonbehandling.

Även riskerna för barnet ökar något vid provrörsbefruktning. Jämfört med en naturlig graviditet är det ökad risk för missfall, för tidig födsel, låg födelsevikt och flerbörd. Vid flerbörd görs ofta fosterreduktion då ett eller flera foster aborteras så att endast ett återstår, vilket även innebär risker för foster som får fortsätta leva. Det finns också en något ökad risk för missbildningar hos barnet.