Har barnet några rättigheter?

Svar:

Ingen etisk diskussion om surrogatmoderskap bör bortse från frågor om barnets rättigheter samt konsekvenserna för barnet av att tas ifrån sin biologiska mamma i samband med förlossningen. Har barnet rätt att bli vårdat och uppfostrat av kvinnan som burit det? Har barnet rätt att i så stor utsträckning som möjligt bli ammat, med tanke på att amning gynnar barnets hälsa och välbefinnande?

Risker för psykologiska konsekvenser för barn som separerats från sin mamma efter att ha blivit bortadopterade har uppmärksammats vid ett flertal tillfällen, och att många unga vuxna som har blivit till genom donerade könsceller söker sitt genetiska ursprung har man kunnat läsa om på senare år. Betydelsen av vårt ursprung bör inte underskattas. Det faktum att graviditeten är en biologisk och psykologisk förberedelse för barnets födelse och uppväxt framgår av t.ex. de hormonförändringar som den gravida kvinnan genomgår, särskilt produktionen av oxytocin eller "anknytningshormonet" som frigörs under förlossningen. En gravid kvinna och hennes ofödda barn knyter an även om det inte finns någon genetisk länk, och man måste vara medveten om långsiktiga följder av att avsiktligt avskilja den länken mellan kvinnan och barnet.

I Sverige har barnet rätt att vid 18 årsålder få information om sitt genetiska ursprung och det är föräldrarnas ansvar att informera barnet om hur det kommit till.