Sök bidrag från Livets fond

Ansökningsperioden för bidrag från Livets fond är från 1:a augusti till 1:a oktober. Livets fond finansierar insatser som främjar respekten för det mänskliga livet och bidrar till en livets kultur.

Bidrag

Ideella föreningar och nätverk, församlingar och organisationer kan söka stöd ur Livets fond till ändamål som rör Respekts kärnområden, dvs. de allra svagaste som oftast inte kan tala för sig själva:

 • ofödda eller små barn
 • äldre
 • utsatta familjer
 • sjuka
 • personer med funktionshinder.

Även ändamål som rör familjestärkande verksamhet kan få bidrag.

Enskilda personer beviljas bidrag endast om projektet innebär ett nära samarbete med en ideell förening, församling eller organisation eller ger konkret hjälp till en av ovannämnda grupper. Livets fond stödjer inte enskildas tandvård, sjukvård eller privata inköp, och ansökningar från privatpersoner till egna eller familjens behov behandlas inte. Verksamheter i Sverige eller med anknytning till Sverige prioriteras.

Tidigare år har bidrag getts till bl.a. en gravplats för för tidigt födda barn, hospiceverksamhet, äldreverksamhet, stödboende och hem för utsatta kvinnor och deras barn, samt studieresor och reträtter. Fonden disponerar ca 250 000 kr och brukar ta emot runt 30 ansökningar om året.

Ansökningar tas emot till den 1 oktober, och frågor besvaras av Respekt på tel. 08-50 55 76 86. 

Häfta inte dina ansökningshandlingar! Tack!

För beviljande av bidrag måste en ansökningsblankett fyllas i, där följande punkter måste besvaras:

 • Beskrivning av projektet:
  - varför är det viktigt att genomföra?
  - vem är målgruppen/till vems nytta genomförs det?
  - vad vill man uppnå?
  - vilka aktiviteter planeras?
 • Beskrivning av vad som är nyskapande med projektet 
 • Budget med specifikation av kostnader
 • Bifoga minst en referens

Redovisning
De som beviljas stöd ur Livets fond är skyldiga att inom ett år lämna en redogörelse/beskrivning och en ekonomisk redovisning till Respekt. Ladda ner blanketten från högerkolumnen och fyll i alla uppgifter.

 • Har målen som ställdes upp i ansökan uppfyllts?
 • Hur fortsätter verksamheten när projektet avslutas?

Ansökningar och redovisningar skickas till:

Respekt
Johannes Paulus II:s pastoralcentrum
Box 2150
103 14 Stockholm

E-post [email protected]