Uppdaterade rekommendationer för hormonbehandling vid könsdysfori hos unga

22 februari 2022
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen publicerar i dag nya rekommendationer när det gäller hormonbehandling av ungdomar under 18 år med könsdysfori. Osäker vetenskap och nytillkommen kunskap gör att Socialstyrelsen nu rekommenderar återhållsamhet när det gäller hormonbehandling. Samtidigt är det viktigt att barn och ungdomar som lider av könsdysfori blir tagna på allvar, väl bemötta och erbjudna adekvata vårdåtgärder.

Länk till ursprungsartikeln