Abort ingen mänsklig rättighet, fastslår FN:s kvinnokommission

26 mars 2013
Vid ett möte i FN:s kvinnokommission, som avslutades i New York förra veckan, ville abortförespråkare driva fram aborträttigheter, men konferensen valde att inte förklara abort som en mänsklig rättighet.

FN:s kvinnokommission UN Commission on the Status of Women (CSW), hade nyligen sitt 57:e möte i New York om att förebygga och avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor. Kommissionen enades om att våld mot kvinnor också omfattar våld mot flickor. Slutdokumentet fastställer att stater inte får åberopa kulturella och traditionella sedvänjor eller religion för att åsidosätta kvinnors och flickors rättigheter, och att de mänskliga rättigheterna skall tolkas på samma sätt i alla världens länder, oavsett vilken politik, religion eller kultur som är den dominerande. Utöver officiella delegationer från medlemsländerna fanns tusentals civilsamhällesorganisationer på plats, bl.a. amerikanska Catholic Family and Human Rights Institute (C-FAM).

Det var främst representanter från USA och Norden som pressade pro-life nationer att överge tidigare avtal, skriver C-FAM, och som påtryckning användes felaktiga medierapporter om att vissa länder använder religion för att ursäkta våld mot kvinnor.

Det var under Kairokonferensen om befolkning och utveckling (ICPD) 1994 som "säker abort" på allvar började drivas av den globala abortlobbyn. Att Kairokonferensen inte erkände abort som någon mänsklig rättighet och fastslog att abort aldrig bör användas som back-up till preventivmedel, gjorde det svårare under det nyligen avslutade mötet att driva abortfråga vidare, enligt C-FAM.

Tvetydiga termer som ibland används om abort, som reproduktiva rättigheter eller sexuell och reproduktiv hälsa, ingår i den strategi som antagits av CSW, som dock inte valt att gå längre än Kairokonferensens avtal, trots att många har väntat i flera år på rätt ögonblick för att skjuta fram positionerna om tillgång till abort. Vissa latinamerikanska stater har signalerat att de är positiva till detta, men i det stora hela har FN:s medlemsstater valt att hålla fast vid överenskommelserna i Kairo om abort, befolkningskontroll och särskilda nya rättigheter för homosexuella.

Förra veckans överenskommelser i CSW bekräftar inte bara Kairokonferensens inställning till abort, utan sträcker den även till dagen-efter-piller. Det innebär att tillgång till dagen-efter-piller inte kan åberopas som en mänsklig rättighet. Överenskommelsen bekräftar även föräldrars roll i att skydda barn från sexuella utbildningsprogram, tidig sexualisering och riskfyllt sexuellt beteende, men underlåter att fördöma könsselektiva aborter, samt att tusentals kvinnor varje år dör på grund av religiös förföljelse.

Enligt ett uttalande från den Heliga Stolen, framfört av Helen Alvaré, professor vid amerikanska George Mason School of Law, är "respekten för människors liv utgångspunkten för att konfrontera en våldskultur". Abort är en form av våld och "det enda rätta svaret (till en kvinna som behöver hjälp) är radikal solidaritet". Den Heliga Stolen vänder sig även mot att kvinnor används som handelsvaror som resultatet av att en "sexuell ideologi" sprids där kvinnor blir till objekt, skriver C-FAM.

Källor: Regeringskansliet (www.regeringen.se) och C-FAM (www.c-fam.org)