Costa Rica tvunget att legalisera ivf

09 januari 2013
Den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter, som har till uppgift att tolka och verkställa den amerikanska människorättskonventionen, har i en dom avvisat Costa Ricas förbud mot in vitro-fertilisering.

In vitro-fertilisering (ivf) har hittills varit förbjudet i Costa Rica med hänvisning till att metoden leder till att överblivna embryon förstörs och 2000 förklarade Costa Ricas Högsta domstol att ivf inte är förenligt med landets grundlag, som skyddar livet från befruktningen.

I slutet av december avslog den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter förbudet mot ivf med motiveringen att förbudet begränsar rätten till privatliv, personlig autonomi och sexuell och reproduktiv hälsa, enligt den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter. Domstolen fann vidare att ett mänskligt embryo saknar rättslig status som "person" och beordrade Costa Rica att legalisera ivf inom de närmaste sex månaderna samt att ge tjänstemän inom rättsväsendet i hela landet utbildning i reproduktiva rättigheter.

Ligia de Jesus, juridikprofessor vid Ave Maria University i Florida och expert på det interamerikanska systemet för mänskliga rättigheter, kritiserar det faktum att flera av de sex domarna i den interamerikanska domstolen uttalat är för abort.
– Domaren Diego Gracía Sayán har tidigare skrivit en artikel som främjar abort som en nödvändig "åtgärd för folkhälsa". Margarette May Macauley har varit med i en rådgivande grupp som rekommenderade liberalisering av abort i Jamaica, säger hon till C-Fam.

Domslutet innebär att ingen i Costa Rica, eller i hela Latinamerika, får hindras från att få tillgång till ivf. Den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter är den högsta domstolen för mänskliga rättigheter i Amerika, och avgörandet i fallet är slutgiltig och bindande för alla 22 länder som har accepterat domstolens behörighet.

Källor: C-Fam (www.c-fam.org) och The Center for Reproductive Rights (reproductiverights.org)