EU påbörjar övervakning av vattenföroreningar från preventivmedel

20 augusti 2013
Tolv nya ämnen kommer att läggas till EU:s prioriteringslista över kända riskämnen för förorening av ytvatten. För första gången kommer även tre läkemedel ingå i en "bevakningslista" över ämnen som i framtiden kan hamna på prioriteringslistan, av vilka två ingår i hormonella preventivmedel.

"Vattenpolitik är långsiktig politik. Våra medborgare skall ha tillgång till rent vatten i alla former (...). Tyvärr visar studier att vi har en bit kvar för att uppnå ett gott miljötillstånd för kemikalier, särskilt i ytvattnet. Miljökvalitetsnormerna i detta nya direktiv gäller för 15 nya substanser, omsorgsfullt definierade av dem som berörs ", säger föredragande europaparlamentsledamot Richard Seeber.

Avtalet han förhandlat i Europarådet har godkänts av 646 röster, 51 var emot och 14 röster lades ner. Den nya lagen sticker inte under stol med riskerna hos tre utbredda läkemedel, två östrogensubstanser (17 alpha-ethinylestradiol och 17 beta-estradiol), som används främst i hormonella preventivmedel, och en antiinflammatorisk substans, diklofenak. Europakommissionen uppmanas även utarbeta en strategi för riskerna med läkemedel i vattenmiljön.

De högsta tillåtna halterna av de nya ämnena i vatten kommer att fastställas i miljökvalitetsnormerna 2018 med målet att uppnå en god kemisk status 2027. EU:s medlemsländer blir därför skyldiga att lämna in kompletterande åtgärdsprogram och övervakningsprogram till kommissionen senast 2018.

Källa: Europaparlamentet (www.europarl.europa.eu)