Europaparlamentet mot flickaborter

30 maj 2013
Europaparlamentet publicerar en ny rapport, som betonar att flickaborter är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och uppmanar varje land att bekämpa dem.

Redan tidigare, 2011, antog Europarådet en resolution och rekommendation mot könsselektion för att begränsa den sneda könsfördelningen i en del medlemsländer. Nu är det Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämlikhet som behandlar ett betänkande, "Gendercide: The missing women", där man betonar att flickaborter är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och uppmanar varje land att bekämpa dem. Betänkandet är skrivet av parlamentsledamoten Antigoni Papadopoulou från Cypern.

Med 28 olika punkter uppmanar Europaparlamentet regeringarna att arbeta proaktivt för att förbjuda alla könsselektiva metoder. Könsselektion är ett brott och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna, och grundläggande orsaker, som leder till att söner föredras, bör utrotas. Press från familj eller övriga samhället angående könsselektiv abort betraktas som en form av psykiskt våld i enlighet med Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Europaparlamentet understryker även behovet av en grundlig vetenskaplig undersökning av de bakomliggande orsakerna och långsiktiga konsekvenserna av könsselektion, och uppmanar kommissionen att stödja och uppmuntra initiativ för att öka medvetenhet om utrotningen av flickor samt bekämpa den. Regeringarna bör garantera kvinnors jämställdhet med män inför lagen inom alla sektorer av livet, skriver man vidare.

Europakommissionen uppmanas att arbeta för att förhindra snedfördelning mellan könen genom att främja ansvarsfull användning av reproduktiv hälsovård och teknik. Genom samarbete mellan regeringar och vården bör könsselektion av ekonomiska orsaker kunna undvikas. Europaparlamentet anser också att lika möjligheter för kvinnor och flickor, särskilt inom utbildning och sysselsättning, är avgörande för att utrota de sedvänjor som gör att söner föredras.

Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att förbättra övervakning och uppgiftsinsamling om könsförhållanden, och att vidta åtgärder för att hantera eventuella obalanser. Lagstiftningen gällande könsselektion bör vara effektivt med lämpliga sanktioner mot dem som bryter mot den, och EU uppmanas ta med könsselektion som en nyckelfråga i den utvecklingspolitiska agendan efter 2015.

Den sneda könsfördelningen leder till en mansdominerad befolkning med ekonomiska och sociala effekter, skriver Europaparlamentet. Männen får svårt att hitta makar, vilket leder till tvångsäktenskap, prostitution och människohandel samt brott mot de mänskliga rättigheterna och social oro. Pressen på kvinnorna att föda en son leder också till en hög självmordsfrekvens, varnar rapporten.

Källa: Europaparlamentet (www.europarl.europa.eu)