Många kvinnor får ångest och depression efter abort eller missfall, enligt norska siffror

14 augusti 2013
Enligt den norska facktidskriften för sjuksköterskor Sykepleien, får många kvinnor psykiska reaktioner som ångest och depression efter missfall eller abort. Reaktionerna hos kvinnor som gör abort varar längre än hos dem som fått missfall, och många upplever aborten som en stressig livshändelse.

Artikelförfattaren Anne Marte Dalaker Opsahl, student vid diakonala högskolan Betanien, jämförde olika forskningsrapporter och konkluderar att sjuksköterskor och sjukvården i allmänhet behöver ha mer kunskap och därför bör fokusera mer på psykologiska reaktioner hos kvinnor, så att de är förberedda och kan hantera aborten på bästa möjliga sätt. Enligt uppgifter från norska folkhälsoinstitutet, som citeras i artikeln, utfördes 15 343 aborter i Norge 2011, samtidigt som man uppskattar att 15-20 procent av alla graviditeter slutar med missfall. Dalaker Opsahl menar vidare att om sjuksköterskor och vårdgivare informerar kvinnor om de olika psykologiska reaktioner, som de kan få efter en abort, kan kvinnan vara bättre förberedd.

Tidigare forskning gjord i Norge visar att både missfall och abort kan orsaka ångest och depression, som vid missfall är starkast efter tio dagar och sedan avtar, medan kvinnor som gjort abort kan ha ångest en längre tid och vara mer deprimerade både efter tio dagar och efter sex månader. Samma studie visar att den omedelbara reaktionen är starkare direkt efter missfall, medan kvinnor visar mer långvariga reaktioner efter abort. De kvinnor som är osäkra över abortbeslutet har betydligt större risk för depression efter sex månader, och kvinnor med negativ inställning till abort har oftast ångest både efter sex månader och efter fem år.

Vid missfall förekommer känslor av förlust och sorg oftare än vid abort, vilket förklaras med att missfall känns som en förlust då det redan kan finnas en känslomässig anknytning till barnet, medan abort är något man valt. Även om kvinnor kunde känna sig lättade efter abort förekom betydligt fler känslor av skuld och skam, låg självkänsla och även ilska eller besvikelse. Artikelförfattaren konstaterar att abort är fortfarande ett tabubelagt ämne och att det därför kan vara svårt att prata om det. Några kvinnor som gjort abort undvek TV-program som handlar om graviditet och abort och var ovilliga att besöka vänner och syskon som nyligen fött barn. Nästan hälften av de intervjuade kvinnorna som gjort abort såg fostret som en oidentifierad varelse, medan alla kvinnor som fått missfall såg det som en fullvärdig människa.

Kvinnor kan uppleva abort som en stressig livshändelse, även om den ibland kan vara ett sätt att lösa en stressig situation och därmed kan leda till befrielse. Aborten känns mer stressande om den står i konflikt med kvinnans värderingar. Att förlora ett barn under de första graviditetsveckorna kan utlösa en kris i relationen, men det kan också föra partnern närmare. Kvinnor som hade gjort abort rapporterade att partnerns åsikter och reaktioner före och efter abort betydde mycket, så att de inte kände sig ensamma med valet och kunde tala öppet om beslutet, skriver Anne Marte Dalaker Opsahl i Sykepleien.

Källa: Sykepleien (www.sykepleien.no)