Oenighet bland demografer om behov av familjeplanering

04 februari 2013
Under FN:s arbete med en ny utvecklingsplan, som skall ersätta millenniemålen 2015, har det blivit alltmer tydligt att befolkningskontroll och familjeplanering inte är avgörande för ett lands utveckling.

Millennieutvecklingsmålen går mot sitt slut 2015. Medan nya strategier arbetas fram av FN:s tjänstemän råder oenighet bland demografer huruvida befolkningskontroll och familjeplaneringsprogram bör ingå i den nya utvecklingsagendan; några ser befolkningstillväxten som ett hinder för utveckling och kritiserar vissa utvecklingsländers avslappnande inställning till befolkningstillväxt och hög fertilitet, medan andra menar att befolkningskontroll och familjeplanering inte är avgörande för utvecklingen.

John Wilmoth, direktor för befolkningsfrågor i FN-organet DESA som arbetar med ekonomiska och sociala frågor, förklarade vid ett möte i slutet av januari att befolkningskontroll har blivit ett "fult ord" och att ett paradigmskifte är nödvändigt för att säkra samma mål. Han efterfrågar strategier för att leda människor i rätt riktning utan att frånta dem grundläggande friheter. Fokus skall ligga på att ge enskilda människor mer inflytande genom utbildning och tillgång till familjeplanering, och på att uppmuntra vuxna att få färre barn eftersom de kostar pengar, föreslår John Wilmoth.

Demograferna John Bongaarts, vice ordförande för forskningsinstitutet Population council i New York, och David Lam, professor i nationalekonomi och specialist på befolkningsfrågor vid Michiganuniversitetet, debatterade nyligen de skilda teorierna om effekterna av höga födelsetal och snabb befolkningstillväxt på utvecklingen.

John Bongaarts hävdar att länder bör investera i familjeplanering för att minska fertiliteten och få de växande befolkningarna i Afrika att plana ut. Aktuella prognoser uppskattar att Afrika med nuvarande tillväxttakt får uppemot tre miljarder människor 2100, vilket med familjeplaneringsprogram tros kunna minskas till drygt en miljard.

David Lam menar däremot att om snabb befolkningstillväxt alltid medför högre fattigdom, borde de senaste 50 åren ha varit en av de fattigaste perioderna i mänsklighetens historia. I själva verket var det en period med stigande levnadsstandard i de flesta utvecklingsländer. Han pekar på framgångar i Asien och Sydamerika, särskilt i Thailand och Brasilien:
– De demografiska utmaningar vi ser i de fattigaste länderna i dag liknar dem som andra utvecklingsländer upplevt de senaste 50 åren. Det är inte alls omöjligt att få snabb ekonomisk tillväxt samtidigt med snabb befolkningstillväxt, säger David Lam.

Han förklarar vidare att begreppet "icke tillgodosett behov av familjeplanering" inte är en effektiv utvecklingsstrategi, eftersom den inte tar upp några konkreta problem. Läs mer >> Endast tio procent av kvinnorna i Afrika söder om Sahara anger bristande tillgång till familjeplanering som anledningen till att de inte använder preventivmedel.

Källa: C-fam (www.c-fam.org)