Samlad vetenskap pekar ut abort som riskfaktor för psykisk ohälsa

20 augusti 2013
Den ansedda vetenskapstidskriften Psychiatry and Clinical Neurosciences publicerade i juli en metastudie av psykiska konsekvenser efter abort, och framhåller abort som större riskfaktor än missfall och barnafödande.

Studien Abortion and subsequent mental health: Review of the literature analyserade samtliga vetenskapliga studier publicerade sedan 1995, som utvärderat psykisk hälsa hos kvinnor som har gjort abort, jämfört med kvinnor som fött barn eller fått missfall (med undantag för sex studier, som uteslöts pga. brister i metodiken). De två läkarna bakom studien gick igenom 30 studier, som tittat närmare på bl.a. depression, ångestsyndrom (t.ex. posttraumatiskt stressyndrom) och missbruk.

Studierna kategoriserades enligt graviditetens utgång (förlossning, oplanerad förlossning eller missfall) jämfört med abort. I 19 studier, som jämförde abort med förlossning, visade 13 att det i gruppen som gjort abort förekom klar risk för minst ett av de rapporterade psykiska problemen, medan fem inte visade någon skillnad mellan abort och att föda barnet. Endast en studie rapporterade sämre psykisk hälsa efter barnafödande.

En del studier jämförde abort med oplanerad graviditet, som slutat med förlossning, och fyra studier fann högre risk i abortgruppen medan tre inte fann någon skillnad. Nio studier jämförde abort med missfall: tre visade ökad risk för psykisk ohälsa efter abort, fyra studier kunde inte notera någon skillnad, och i två studier var ångest och depression ofta förekommande just efter ett missfall, medan långvarig ångest och depression förekom oftare hos dem som gjort abort.

Det som framgår av metastudien är att det verkar vara svårt att hävda att abort inte har några psykiska konsekvenser. Endast en av de 30 studierna visade att abort medför färre negativa konsekvenser än barnafödande, även när det gäller "terapeutisk" abort eller oplanerat barnafödande.

Studieförfattarna efterfrågar ytterligare undersökningar på området för att kunna jämföra fler studier med liknande metoder och resultat, eftersom "risken att abort kan sammankopplas med efterföljande psykisk ohälsa kräver noggrann bedömning, för att kunna erbjuda kvinnor fullständig information när de står inför en svår graviditet". Studiens slutsats är "att förlora barnet tycks utsätta kvinnor för högre risk för psykisk ohälsa än förlossning; vissa studier visar att abort kan anses vara en större riskfaktor än missfall".

Källa: Zenit (www.zenit.org)