Barn- och mödradödligheten minskar globalt

05 maj 2014
Enligt två studier i tidskriften The Lancet har barn- och mödradödligheten minskat i de flesta länder runt om i världen sedan 1990, vilket enligt experter beror på politiska förändringar, ökade resurser till vården, bättre hälsovård och framförallt i Afrika bättre behandling vid hivsmitta.

Studien Global Burden of Disease Study 2013 (doi:10.1016/S0140-6736(14)60696-6 och doi:10.1016/S0140-6736(14)60497-9) visar att barn- och mödradödligheten minskat i de flesta länder sedan 1980-talet och att utvecklingen har förbättrats sedan 2000. Enligt studieledarna Haidong Wang och Nicholas Kassebaum från institutet för vårdmätning och utvärderingen (IHME) i Seattle i USA beror utvecklingen på FN:s millennieutvecklingsmål från 2001. Utvecklingsmål 4 föreskriver att dödligheten för barn under fem år bör minska med två tredjedelar (från 10,6 till 3,5 procent) under perioden 1991-2015 och att mödradödligheten bör minska med tre fjärdedelar.

Studierna visar att utvecklingsmål 4 fortfarande kan uppnås. Haidong Wang noterar en global nedgång med 64 procent fram till 2013, men noterar att jämförelseperioden dragits tillbaka till 1970. Fortfarande dör omkring sex miljoner barn varje år innan de fyllt fem år, men om utvecklingen fortsätter kan antalet minska till fyra miljoner 2030, enligt ett pressmeddelande från IHME, som ekonomiskt stöds av Bill & Melinda Gates stiftelsen.

Utvecklingen mål 5 är, enligt Nicholas Kassebaum, utom räckhåll; 2013 dog ca 290 000 kvinnor under sin graviditet, förlossning eller året efter, 1970 var det ca 375 000. Minskningen av antalet kvinnor som dör i samband med graviditet var 0,3 procent per år före 2003 men är nu 2,7 procent varje år, en generellt positiv utveckling.

För barn är de första dagarna i livet de farligaste; 2013 skedde nästan 42 procent av alla dödsfall bland barn under fem år de första levnadsmånaderna. Den lägsta överlevnaden har barn i Afrika söder om Sahara, men samtidigt har de största relativa framgångarna uppnåtts i utvecklingsländer. Två tredjedelar av den globala minskningen av spädbarnsdödlighet har noterats i nio länder, däribland de två mest folkrika länderna i världen, Indien och Kina, liksom Etiopien, Bangladesh, Indonesien, Pakistan, Brasilien, Afghanistan och Nigeria, vilket artikelförfattarna menar hänger ihop med politiska förändringar, fler resurser till vården, bättre hälsovård och framförallt i Afrika bättre behandlingsprogram för hivsmittade.

Mödradödligheten beror främst på komplikationer vid förlossningen och de första 24 timmarna därefter, och enligt Nicholas Kassebaum utgör dessa fall en fjärdedel av alla fall av mödradödlighet. Ytterligare en fjärdedel av dödsfallen inträffar under graviditeten, och en fjärdedel det första året efter förlossningen. I Afrika söder om Sahara beror drygt sex procent av alla dödsfall på hiv, en siffra som i andra världsdelar ligger under en procent. Högst mödradödlighet förekommer i södra Sudan och lägst är den på Island.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)