Dödsfall efter abort inte nödvändigtvis fler om abort förbjuds

10 november 2014

Ett av de tyngsta argumenten för laglig abort är oron över att många fler kvinnor kommer att dö om de tvingas vända sig till illegala abortkliniker. Erfarenheter från Chile, där abort är helt förbjudet, visar dock att detta inte nödvändigtvis händer.

Vad gäller abort- och mödravårdsstatistik är Chile är ett naturligt land att titta närmare på, eftersom abort var lagligt mellan 1931 och1989, för att sedan bli olagligt under alla omständigheter. I det senaste numret av tidskriften för det chilenska läkarsällskapet för obstetrik och gynekologi, har epidemiologen Elard Koch undersökt landets mödravårdsstatistik och konstaterar att antalet abortrelaterade dödsfall har minskat sedan 1989. Även sjukhusvistelser på grund av abort har minskat kraftigt under det senaste tio åren.

Bevis på huruvida abortrelaterad mödradödlighet stiger eller faller när abort är förbjudet är mer komplicerat än det verkar vid en första anblick. I Världshälsoorganisationens abortstatistik utgör de illegala aborterna endast en bråkdel av alla aborter, eftersom ”alla aborter” även gäller missfall och utomkvedshavandeskap, skriver nyhetstjänsten BioEdge.

Enligt officiella uppgifter har sjukhusvård pga. komplikationer efter misstänkt illegal abort i Chile sjunkit i en takt på två procent per år sedan 2001, medan det inte finns någon motsvarande tillbakagång pga. missfall eller utomkvedshavandeskap. Elard Koch menar att den höga kvalitén på registerföring i Chile gör att uppgifterna inte kan avfärdas som statistiska fel. Snarare verkar tillbakagången av sjukhusvård pga. komplikationer efter illegal stå för i stort sett hela reduceringen av vård efter abort de senaste tio åren.

Det chilenska exemplet utgör en paradox i vår tid, enligt Elard Koch, eftersom det visar att mödrahälsa kan förbättras avsevärt, även med en restriktiv abortlagstiftning, beroende på att andra faktorer spelar in, bland annat en markant minskning av dödsfall och sjukdom i samband med abort.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)