Dödshjälp genom palliativ sedering vanligt i Belgien, visar studie

05 februari 2014
En aktuell studie i facktidskriften Journal of Medical Ethics pekar på att dödshjälp i Belgien inte alltid är efterfrågat av patienten, och ett flertal läkares kunskap om bruket av palliativ sedering är bristfällig.

En nyligen publicerad studie i Journal of Medical Ethics (J Med Ethics doi:10.1136/medethics-2013-101854) redovisar en undersökning av beslut om att avsluta patienters liv som läkare i Flandern, den nederländska delen av Belgien, fattade år 2007. Studien gick till så att läkaren på dödsattester kontaktades och i varje enskilt fall ombads välja den mest lämpliga beskrivningen för beslutsgången som förekommit patientens död.

Enligt studien fanns det i nästan 80 procent av fallen med terminal sedering ingen uttrycklig begäran från patienten och i nästan 22 procent syftade läkaren som gav terminal sedering uttryckligen till att avsluta patientens liv. Terminal sedering, när patienten sövs tills döden inträffar, står nu för nästan tio procent av alla dödsfall i Flandern, skriver nyhetstjänsten BioEdge.

Artikelförfattarna är oroliga över den höga andel av alla dödsfall som terminal sedering, utan uttrycklig begäran från patienten, utgör, men poängterar att fallen inte nödvändigtvis är oetiska. Det kan finnas giltiga skäl till varför inget godkännande gavs: patienten kanske har varit oförmögen att ge sitt samtycke pga. koma eller demens, anhöriga kan ha gett sitt samtycke genom fullmakt, eller det kan ha funnits ett livsslutsdirektiv, föreslår artikelförfattarna.

De konstaterar vidare att många flamländska läkare inte verkar förstå vad palliativ sedering är och rekommenderar mer utbildning så att läkarna kan agera inom etiska och juridiska gränser:
"Läkare verkar använda palliativ eller terminal sedering som ett samlingsnamn för att fånga en stor variation av livsavslutande metoder [...] tvetydigheten i hur termerna används kan också vara ett hinder för ansvarsfull, försvarbar och pålitlig sederingspraktik inom vården i livets slutskede. Bättre kunskap om palliativ sedering, inklusive hur det rent praktiskt går till samt etiska krav och gränser, kan vara nödvändigt och skulle möjliggöra för läkare att ge adekvat medicinsk behandling i livets slut", skriver artikelförfattarna.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)