Få schweiziska läkare vill assistera vid självmord

24 november 2014
Enligt en ny studie från schweiziska vetenskapsakademin vill majoriteten av schweiziska läkare inte delta i assisterat självmord, även om över hälften av läkarna i princip är positiva till assisterat självmord.

Den schweiziska vetenskapsakademin frågade 4 800 schweiziska läkare och fick bara drygt 1 300 svar (27 procent), varför resultaten kan vara missvisande. Majoriteten svarade att de stöder assisterat självmord beroende på situationen: ju tydligare en rent fysisk och terminal sjukdom är, desto större är acceptansen för läkarassisterat självmord. Tre av fyra är emot assisterat självmord för äldre men i övrigt friska människor, medan mer än hälften är helt emot assisterat självmord för patienter med psykisk sjukdom.

Studien undersökte även läkares personliga erfarenheter av läkarassisterat självmord, och det visade sig att mindre än hälften av de svarande vid minst ett tillfälle hade fått en allvarlig begäran om assisterat självmord. Ungefär en av fyra hade, åtminstone en gång, tittat närmare på huruvida urvalskriterierna för assisterat självmord var uppfyllda, men majoriteten hade endast gjort det mycket sällan. Några enskilda läkare hade gjort en utvärdering minst 50 gånger. Läs mer >>

I länder där dödshjälp och assisterat självmord är lagligt är det trots detta få läkare som är beredda att hjälpa sina patienter att begå självmord. Av de läkare som svarade på undersökningen hade endast 111 deltagit i ett assisterat självmord.

I Schweiz utförs assisterat självmord av dödshjälpsgrupper efter att en läkare bedömt patienten och föreskrivit en dödlig dos läkemedel.

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)