Inget skadestånd för Downs syndrom, fastslår Norges högsta domstol

08 januari 2014
Högsta domstolen i Norge har slagit fast att en kvinna, som nekats fostervattenprov och därefter födde ett barn med Downs syndrom, inte har rätt till ekonomisk ersättning.

I Norge stämde en kvinna i fjol patientskadenämnden för ersättning för de ångestsyndrom, som hon fick efter att ha fött en dotter med Downs syndrom. Kvinnan hade redan tre barn och informerade sin läkare under fjärde graviditeten om att hon ville göra abort ifall det ofödda barnet var sjukt eller funktionshindrat. Hon fick dock aldrig tillfälle att göra fostervattensprov, som kan visa om barnet har en kromosomavvikelse.

I Norge erbjuds utökad fosterdiagnostik till gravida kvinnor som är äldre än 38 år, och till kvinnor som tidigare har fött svårt sjuka barn. Sjukhuset där kvinnan undersöktes inför förlossningen medgav att fosterdiagnostiken hon erbjudits var otillräcklig men har vägrat att betala ut någon kompensation.

Domen i högsta domstolen går emot tidigare utslag från två instanser, som gav kvinnan rätt till ersättning. Högsta domstolen betonar istället lagens formulering om jämlikhet samt att "barnets existens inte i sig innebär rätt till ersättning".
– Det är ett komplicerat fall, på grund av att domstolen hänvisar till principen om lika behandling i vårt samhälle. Här finns det ett problem, eftersom jämställdhet å ena sidan är en grundläggande rättighet, men samhället å andra sidan ger möjlighet att välja bort sjuka foster genom screening och fosterdiagnostik, säger Morten Magelssen, läkare och forskare i medicinsk etik, till den norska tidningen Dagen.

Det är första gången som ett sådant fall tas upp på så hög nivå i det norska rättsväsendet, men internationellt förekommer då och då liknande fall och benämns då wrongful birth, dvs. "felaktig födelse". Den norska kvinnan säger genom sin advokat att hon inte klagar över att hon har ett barn med Downs syndrom, utan att hennes överklagande riktas mot ångesten hon fick efter förlossningen.
– Min klient var frisk när hon åkte till sjukhuset, hennes psykiska störning är en direkt följd av bristen på fostervattensdiagnostik i kombination med efterföljande osäkerhet om barnets tillstånd och traumat över att barnet föddes med Downs syndrom, poängterar advokaten Ann-Iren Vestli.

Advokaten välkomnar det faktum att två av de fem domarna stödde kvinnans ansökan och kommer nu att börja undersöka möjligheten att överklaga domen till den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.

Källa: Etik.dk (www.etik.dk)