Lobbyorganisationer driver abortfrågan med hjälp av FN

01 december 2014
FN:s övervakningskommittéer och interna granskningssystem blir alltmer fientligt inställda till länder vilkas lagar skyddar ofödda barn och definierar äktenskapet som något mellan en man och en kvinna.

Universal Periodic Review (UPR) är en granskning inom FN som går ut på att vart fjärde år kontrollera att samtliga medlemsländer hålls ansvariga för de löften de gett angående mänskliga rättigheter. Även om det inte finns något FN-fördrag som erkänner någon rätt till abort, har t.ex. tolv länder kritiserat El Salvadors rättsliga skydd för ofödda barn och uppmanat landet att tillåta abort.

I somras publicerade FN:s befolkningsfond UNFPA en rapport i samarbete med organisationen Sexual Rights Initiative (SRI), som driver sexuella rättigheter vid FN:s råd för mänskliga rättigheter, om rekommendationer länderna emellan under UPR:s första period 2008-2011. Av alla ämnen under samlingsrubriken "sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter" avsåg 37 abort medan 232 handlade om diskriminering på grund av sexuell läggning, vilket är utanför ramen för internationella fördrag om mänskliga rättigheter, påpekar C-Fam, Catholic Family and Human Rights Institute, i en analys.

Inte alla rekommendationer om att tillåta abort har välkomnats av de länder som adresserades; av 30 rekommendationer godtogs fyra, tre fick oklara svar och 23 avvisades direkt. Under den andra granskningsfasen 2012-2016 har antalet rekommendationer som gäller abort ökat med 155 procent. Under båda perioderna har nästan 60 procent av rekommendationerna gällt direkta krav på att ändra medlemsländers abortlagstiftning, medan övriga främst har varit en uppmaning till ökad hänsyn till förändrade lagar och att utöka befintliga lagar som tillåter abort.

I teorin är UPR-processen världsomfattande, men det förekommer starka regionala tendenser. 92 procent av aborttrycket kommer från Europa och 74 procent av rekommendationerna är riktade mot latinamerikanska länder som El Salvador och Nicaragua, som båda fått mer än tio  rekommendationer om abort i den andra, nu pågående UPR-perioden. Det mest ihärdiga trycket kommer från Norden, vars fem länder står för 36 procent av de europeiska abortrekommendationerna.

Många icke-statliga lobbyorganisationer som skriver rapporter som används i granskningsprocessen inom FN är baserade i utvecklingsländer som inte tillåter abort, men får finansiering från Europa och andra rika länder, och utnyttjar UPR-processen för att tvinga fram abortlagstiftning, skriver C-Fam.

Källa: Catholic Family and Human Rights Institute (www.c-fam.org)