Stockholms katolska stift i yttrande om ensamstående kvinnors möjlighet för assisterad befruktning

02 oktober 2014
Den utredning som under två år utreder en rad nya möjligheter för assisterad befruktning – däribland assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, surrogatmoderskap och embryodonation – presenterade i våras sitt första delbetänkande om ensamstående kvinnors möjlighet för assisterad befruktning och hur det skall legaliseras sommaren 2015.

Utredningen har fått i uppdrag av en enig riksdag – med undantag för Kristdemokraterna – att komma fram till hur ramverket för assisterad befruktning för ensamstående kvinnor skall se ut. Att det skall legaliseras är redan beslutat av riksdagen, och utredningen hade därför inte till uppgift att ta ställning i frågan.  

Likväl har Stockholms katolska stift, genom Respekt, skickat in ett yttrande om delbetänkandet, där man tydligt tar ställning mot förslaget. I yttrandet framhåller man att det inte kan vara den offentliga vårdens uppgift och ansvar att agera och kompensera för avsaknaden av en man. Man pekar även på att möjligheten riskerar att än mer cementera synen på barn som en rättighet och inte som en gåva.

Remissvaret problematiserar också de kostnader den nya möjligheten kommer att medföra och pekar på det faktum att svårt sjuka patienter i dag inte får den vård de behöver pga. landstingens ekonomiska situation, vilket allt mer uppmärksammas i media.

Slutligen menar man att förslaget innebär en totalt ny inriktning i synen på barnets bästa, eftersom man nu helt väljer att frångå övertygelsen om att ett barn mår bäst av att så långt det är möjligt växa upp med två föräldrar, vilket t.ex. förklarar varför man från offentligt håll lägger ner tid, möda och pengar på faderskapsutredningar. Att staten nu på direkt begäran av en ensamstående kvinna kommer att medverka till, och finansiera, att hon får ett ”eget” barn som helt berövas kontakten med sin pappa, ända från allra första början, innebär ett fullständigt brott mot svensk rättstradition, vilket även många andra debattörer har påpekat.