Storbritannien: samvetsfrihet för barnmorskor som ej är arbetsledare

18 december 2014
Högsta domstolen i Storbritannien upphävde i veckan ett tidigare beslut om två barnmorskors rätt till samvetsfrihet vid övervakning av abort.

Domen kommer sannolikt att innebära att barnmorskorna Mary Doogan och Connie Wood nu måste övervaka aborter som utförs av annan personal, som en del av deras anställningsvillkor, även om de fortfarande kommer att kunna vägra att själva utföra aborter.

Högsta domstolens beslut gällde huruvida rätt till samvetsfrihet även omfattar rätten att vägra att övervaka personal vid abort och vård av kvinnor som genomgått abort. På grund av sina samvetsbetänkligheter hade Mary Doogan och Connie Wood ingen aktiv roll vid aborter, men fallet i domstolen gällde huruvida de även skulle kunna frånsäga sig rollen som arbetsledare för abortverksamheten.

En appellationsdomstol i Edinburgh dömde tidigare i år att rätten till samvetsfrihet "inte bara omfattar själva den medicinska eller kirurgiska aborten utan hela behandlingsprocessen", vilket överklagades av det offentliga sjukvårdssystemet the National Health Service (NHS) i Glasgow.

Högsta domstolen har nu gått på den linje som förespråkades av NHS: att samvetsfrihet endast bör gälla rätt att avstå från själva utförandet, men inte rätten att slippa leda andras arbete.
– Barnmorskorna är praktiserande katoliker, som tror på att mänskligt liv är heligt från befruktningen och att abort är ett allvarligt brott mot det mänskliga livet. De anser även att all delaktighet i en abort gör dem till medbrottslingar i ett klandervärt, allvarligt brott. Fallet handlade om den exakta omfattningen av samvetsrätten vid abort. Domstolen skulle enbart se på innebörden av formuleringen i abortlagen “att delta i en behandling som godkänts av denna lag som man har samvetsbetänkligheter kring”. Att “delta“ innebär enligt min uppfattning ett aktivt deltagande, säger Högsta domstolens vice ordförande lady Hale.

De två barnmorskorna säger i ett uttalande: "På grund av det låga antalet aborter på vårt sjukhus och den låga arbetsbelastningen, borde samvetsfrihet vara en minimal ansträngning. Domen, med sina begränsningar och snäva tolkning, har resulterat i att barnmorskor i chefsposition inte längre har tillgång till samvetsfrihet."

Robert Clarke från juristsammanslutningen Alliance for Defending Freedom påpekar i ett uttalande att domslutet även medför något positivt, som inte fått tillräcklig uppmärksamhet: det faktum att domstolen uttryckligen undvek en ingående diskussion om den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter. Därför är domen begränsad och omfattar inte allmänna frågor om samvetsfrihet eller går in på gränserna för religionsfrihet enligt konventionen. Även om barnmorskorna inte skyddas av samvetsklausulen vad gäller just övervakning av kollegor kan de fortfarande hävda, antingen enligt lagen om mänskliga rättigheter eller enligt jämställdhetslagen, att deras arbetsgivare borde ha gjort rimliga anpassningar för att tillgodose deras rätt till frihet för sin religiösa övertygelse. Fallet är med den aktuella domen inte avslutat. Parallellt med beslutet i Högsta domstolen har en process pågått i arbetsdomstolen, och det kommer även att finnas möjlighet för barnmorskorna att överklaga till den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, eftersom det enligt Storbritanniens jämställdhetslagstiftning krävs att arbetsgivaren tar hänsyn till anställdas religiösa eller annan övertygelse, skriver Robert Clarke.

Källor: The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk) och Alliance for Defending Freedom (www.alliancedefendingfreedom.org)