Abort pga. mindre allvarliga kromosomavvikelser ifrågasätts i Danmark

14 oktober 2015
Den nya fosterdiagnostiken med ett blodprov på mamman, som nu erbjuds på privata kliniker i allt högre grad, har lett till att det blivit lättare att screena foster för kromosomavvikelser med mindre allvarliga konsekvenser. Nu ifrågasätts möjligheten för screening – och efterföljande sena aborter – i Danmark.

Läkare och etiker i Danmark går nu ut och ifrågasätter möjligheten att screena för vissa kromosomavvikelser och få sen abort när resultatet är positivt. Kritiken gäller först och främst avvikelser på könskromosomerna, fram för allt Turners och Klinefelters syndrom, två kromosomavvikelser som inte har några konsekvenser för en människas intellekt, men som leder till att man inte kan få barn. Turners syndrom drabbar flickor och betyder, att den ena x-kromosomen saknas eller är förändrad, vilket i sin tur leder till att man blir kortväxt och inte kan få barn utan äggdonation. Klinefelter, som drabbar pojkar, beror också på en könskromosomvariation, leder till infertilitet, och räknas ofta som ett så kallat intersex-tillstånd.

Professor Claus H. Gravholt från Aarhus universitetssjukhus, som i sitt arbete möter många vuxna med Turners eller Klinefelters syndrom som arbetar som allt från journalist till läkare till hantverkare, påpekar att kvinnor med Turners syndrom har samma utbildningsnivå som danska kvinnor i genomsnitt. Han är bekymrad:

– Det är etiskt problematiskt att ta till sena aborter i många tillfällen av Turners och Klinefelters syndrom. Och fastän tidig abort är laglig för alla, så gäller den etiska aspekten också för de tidiga aborterna, eftersom många av dessa människor kan se fram emot goda och välfungerande liv. Men i Danmark saknar vi en debatt om huruvida det bör finnas abort pga. dessa två syndrom och andra interkönsvariationer.

Thomas Plough, lektor i etik vid Aalborg universitet och medlem av Danmarks Etiska råd, pekar på att några av medlemmarna i rådet 2009 rekommenderade, att man med den nya tekniken inte skulle få screena för vissa mindre allvarliga sjukdomar och avvikelser, t.ex. variationer på könskromosomerna, men att de etiska dilemmana i själva verket blivit fler och större sedan dess:

– Efter vår gängse standard för vad som är ett bra liv, kan människor med Klinefelters och Turners ha lika bra liv som alla andra. Föreställningen om vad som är ”normalt” är inte ens stark nog att kunna rättfärdiggöra den här typen av aborter, säger han och fortsätter: – Det är ju möjligt att man hamnar i diskussioner om inter-könsidentitet, men det finns det ju många andra som kämpar med, och om vi börjar abortera foster pga. av det, finns det så småningom ingen gräns för vem vi kommer att kunna göra abort på. Vi kan ju säga, att samhället inte ska påskynda den här sortens sortering, men när man samtidigt tillåter, att gentestet finns på marknaden, så spelar det ju ingen roll. Om fem år, när de här testerna blivit ännu vanligare, så står vi inför en situation när föräldrar kan testa kön, ögonfärg osv, vilket öppnar för en enorm frånsortering av goda, friska liv, säger Thomas Ploug till den danska tidningen Information.

Debatten om abort pga. avvikelser på könskromosomerna är inte ny, och har också förts i bl.a. Kanada och Storbritannien, där debattörer som själva har ett interkönstillstånd menar att screening för dessa avvikelser är att likställa med eugenik. Överläkaren på en av de privata fertilitetsklinikerna som erbjuder screeningen, Jan Blaabjerg på Copenhagen Fertility Center, framhåller dock att det primära syftet för föräldrar som köper det nya testet är att screena för Downs syndrom.

– Vi erbjuder det nya testet, eftersom det är mer exakt, och eftersom det inte är förbundet med någon risk, i motsats till de invasiva testerna, där det är risk att man får missfall när man gör fostervattensprov. Om vi hittar avvikelser på könskromosomerna som Turners och Klinefelters, så berättar vi det för föräldrarna, men vi tar inte ställning därutöver.

Källa: Information (www.information.dk) och Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)

Fotnot: I Sverige är det 76 procent av alla upptäckta fall av Turners syndrom – födda och ofödda – som resulterar i abort. Motsvarande siffra för Klinefelters syndrom är 60 procent.