Europadomstolen tillåter att livsuppehållande åtgärder avbryts

09 juni 2015
Europadomstolen i Strasbourg dömde förra veckan att det inte är ett brott mot rätten till liv om läkare i Frankrike avbryter vätske- och näringstillförseln för en man, som befinner sig i ett minimalt responsivt tillstånd. Domstolen fastslår samtidigt att livets slutskede är ett område där enskilda länder själva måste få ta ställning.

Beslutet gäller fransmannen Vincent Lambert, som sedan en trafikolycka 2008 befinner sig i ett tillstånd med ytterst begränsade förmågor, på svenska kallat minimalt responsivt tillstånd. Hans hustru och sex av hans åtta syskon samt hans läkare är emot att han även i fortsättningen ges näring och vätska. Läkarna framförde i domstolen att mannens skador är obotliga och att han visat tecken på att inte vilja ha den vård han får. Föräldrarna å andra sidan, tillsammans med två syskon, vill att sonen även fortsättningsvis får näringstillförsel och vände sig därför till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, som efter ett franskt domstolsbeslut om att mannens intravenösa vätske- och näringstillförsel skulle stoppas.

Europadomstolen har inte tidigare tagit ställning till, huruvida det utgör ett brott mot Europakonventionens artikel 2 om rätt till liv att avbryta en patients livsuppehållande behandling. I domen förra veckan kom domstolen fram till att det inte är ett brott mot rätten till liv om läkare beslutar att avbryta vätske- och näringstillförseln.

Europadomstolen slår nu fast att det finns olika uppfattningar bland medlemsländerna om huruvida det skall vara tillåtet att avbryta livsuppehållande behandling, och gör bedömningen att livets slutskede är ett område där enskilda länder själva måste få ta ställning. Den franska s.k. Leonetti-lagen tillåter varken dödshjälp eller assisterat självmord, men i samråd mellan läkare och anhöriga, och med hänsyn till patientens vilja, är det tillåtet att avbryta livsuppehållande åtgärder.

Det aktuella ärendet avgjordes i Europadomstolens högsta instans, stora kammaren, vilket innebär att det inte går att överklaga. Domstolens domare var mycket delade i sina uppfattningar, och fem av de sjutton domarna reserverade sig mot beslutet.

Genom fallet har en ny debatt om dödshjälp blåst upp i Frankrike. I mars godkände den franska nationalförsamlingen en lagändring, enligt vilken en "djup och kontinuerlig sedering" för döende patienter tillåts i vissa situationer. Parlamentet röstade dessutom för att införa ett bindande livslutsdirektiv. Katolska och protestantiska företrädare och det judiska samfundet samt muslimerna i Frankrike har kritiserat terminal sedering, som ett första steg mot assisterat självmord.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och The Times of Malta (www.timesofmalta.com)