Europaparlamentet antar resolution om jämställdhet mellan kvinnor och män

10 juni 2015
Europaparlamentet röstade denna vecka för den s.k. Noichl-rapporten, om en EU-strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män efter 2015, enligt ett utkast skrivet av den tyska parlamentsledamoten Maria Noichl. Resolutionen omnämner abort ”en mänsklig rättighet”.

Den icke-bindande resolutionen efterlyser bland annat åtgärder mot våld mot kvinnor, jämlikhet på arbetsmarknaden och i ledande befattningar, utjämning av befintliga löneskillnader, samt att vård av barn och familjemedlemmar bör erkännas ekonomiskt och återspeglas i pensionen.

De mer kontroversiella kraven handlar om att medlemsländerna skall tillhandahålla ”högkvalitativa, geografiskt anpassade och lättillgängliga tjänster i fråga om sexuell och reproduktiv hälsa och tillhörande rättigheter, säkra och lagliga aborter och preventivmedel samt allmän hälso- och sjukvård” och ge stöd för ”strategier och åtgärder avseende reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter i utvecklingsländer”.

Resolutionen, som antogs med 341 röster för, 281 emot och 81 nedlagda röster, definierar allmän tillgång till hälso- och sjukvård, särskilt för sexuell och reproduktiv hälsa och ”rätten till familjeplaneringstjänster”, som en grundläggande mänsklig rättighet.

Resolutionen är icke-bindande och har endast funktionen att den ger EU-parlamentariker möjlighet att uppmuntra EU-kommissionen till insatser. Varken kommissionen eller EU:s medlemsländer kommer dock att vara skyldiga att vidta eller genomföra förslag till åtgärder.

Källor: Europaparlamentet (www.europarl.europa.eu) och KathPress (www.kath.net)