Europarådet väljer att inte ta ställning för samvetsfrihet i Sverige

19 juni 2015
Det var för två år sedan som Sverige anmäldes till Europarådets kommitté för sociala rättigheter av organisationerna Federationen för katolska familjeföreningar i Europa, (FAFCE) och svenska Provita och Kristna Läkare och Medicinstudenter (KLM). Kommittén har nu beslutat att inte ta ställning för samvetsfrihet i Sverige.

Anledningen till anmälan var att den tidigare regeringen hävdat att frågan om samvetsfrihet vid behov skall diskuteras på arbetsplatserna samt att om problemet inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt för den anställde, kan det drivas i domstol – med stöd av artikel 9 i Europakonventionen, som har införlivats i den svenska lagstiftningen, och på grundval av lagstiftning som skyddar den enskilde mot diskriminering. Regeringen konstaterade då även, att kontakt hade tagits med berörda arbetsgivarorganisationer och fackföreningar och att ingen av organisationerna kunde ge några exempel på situationer där nekad samvetsfrihet varit problematiskt, varpå regeringen i sitt svaromål till kommittén angav att problemet är rent teoretiskt.
– Det är mycket anmärkningsvärt att regeringen i sitt svar till europeiska kommittén har påstått att problemet med nekad samvetsfrihet endast är ett teoretiskt problem. I en anmälan av Sverige till FN, som nyligen gjordes av den europeiska juristorganisationen European Centre for Law and Justice, vittnar fyra barnmorskor, tre allmänläkare och två barnläkare om hur den negativa synen på samvetsfrihet begränsat dem och deras kollegor i yrkesutövningen i Sverige, säger Ruth Nordström.

Kommittén anser vidare att det inte kan bevisas att antalet aborter är uppenbart höga i Sverige eller att aborterna är ett resultat av bristande tillgång till preventivmedel och otillräcklig sexuell och reproduktiv hälsa.
– Sverige har bland Europas högsta aborttal, år efter år, det är bara att titta på statistiken. Det är beklagligt att Europarådets sociala kommitté inte förmår markera ett starkare rättsskydd gällande de etiska frågorna som tas upp i anmälan, säger Maria Hildingsson, generalsekreterare för FAFCE.

När det gäller frågan om könsselektiva flickaborter i Sverige, samt hur foster som överlever sena aborter skall behandlas, skriver kommittén i sitt beslut att ”detta rör en fråga som är mycket känslig för många medlemsstater, det vill säga frågan om när människolivet börjar, vilket beror på den stora mångfalden av värderingar och traditioner i de olika staterna”. Kommittén konstaterar att ”staterna har stort utrymme för egen bedömning för att avgöra när livet börjar och det är därför varje konventionsstat som skall avgöra, inom detta utrymme för bedömningsmarginal, i vilken utsträckning ett foster har rätt till hälsa”.
– Det är häpnadsväckande att kommittén hävdar att medlemsstaterna skall avgöra när livet börjar. Det är ett oomstritt biologiskt faktum att livet börjar vid befruktningen. Vad kommittén sannolikt menar är när det ofödda livet ska tillmätas ett människovärde. Denna skrivning kan knappast bero på okunnighet, utan är ett retoriskt grepp, som ter sig både tendentiöst och cyniskt. Abortfrågan har varit, är och kommer att förbli kontroversiell för oss i vården, då det är ett unikt ingrepp som får till konsekvens att ett mänskligt liv upphör. Vi anser också att frågan blir särskilt komplicerad då det ofödda barnet i andra sammanhang är föremål för sjukvårdens omsorger och på så sätt patient med rätt till liv och hälsa. Om det strider mot en starkt etablerad övertygelse och tro att utsläcka ett liv i dess början, måste det finnas utrymme för samvetsfrihet, säger Tomas Seidal, vice ordförande för KLM.

Källa: Pressmeddelande från Provita (provitasweden.org)