Flest kvinnor gör abort hemma, enligt Socialstyrelsens statistik

09 september 2015
Enligt Socialstyrelsens statistik för 2014 sker aborter i Sverige allt tidigare i graviditeten och oftast på medicinsk väg, i över hälften av fallen i hemmet.

Totalt rapporterades drygt 36 600 aborter till Socialstyrelsen under 2014, varav 82 procent skedde före vecka nio och 93 procent före vecka tolv. ”Medicinsk metod användes vid totalt 88 procent av de aborter som rapporterades år 2014. Vid medicinsk abort före graviditetsvecka nio ges den inledande läkemedelsbehandlingen på ett allmänt sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning. Den efterföljande behandlingen kan ske i hemmet. Aborten bör avslutas med graviditetstest och efterkontroll för att fastställa att aborten är helt genomförd. Under 2014 var nästan 70 procent av de tidiga medicinska aborterna så kallade hemaborter. I de fall som den medicinska aborten sker efter graviditetsvecka nio utförs hela behandlingen på sjukhus”, skriver Socialstyrelsen.
– En förklaring till att aborterna görs allt tidigare i graviditeten är att det införts nya metoder för medicinsk abort och mer utvecklad ultraljudsteknik, säger Karin Gottvall som är sakkunnig på Socialstyrelsen inom förlossningsvård.

Socialstyrelsen rapporterar en liten minskning av antalet aborter per 1 000 kvinnor jämfört med den senaste mätningen, men betonar samtidigt att statistiken bör tolkas med stor försiktighet. Nya rutiner i sättet att rapportera uppgifter leder till osäkrare statistik, och detaljerad statistik för 2013 fattas helt på grund av övergången till den nya metoden.
– Vi kan därför inte säkert avgöra om de lägre aborttalen år 2014 visar en verklig minskning, eller om förändringen beror på vår nya datainsamlingsmetod, säger Socialstyrelsens statistiker Maria Öman.

Källa: Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)