FN-mål för "reproduktiv hälsa" kommer sannolikt att öka antalet aborter, varnar experter

19 juni 2015
FN:s globala mål för de kommande 15 årens utveckling innehåller formuleringar som befaras kunna användas för att öka tillgången till abort i hela världen, varnar experter.

De 15 nya utvecklingsmålen är en del av FN:s omfattande utvecklingsplan för de kommande 15 åren för att bekämpa fattigdom, svält, människohandel och främja hållbar energi. De är ett led i de ursprungliga millenniemålen som formulerades vid millennieskiftet för att minska extrem fattigdom över hela världen. Formuleringarna för de nya målen antogs den 2 augusti i ett slutdokument och kommer att tas upp för omröstning på FN:s generalförsamling i september.

De nya målen är omfattande och uppdelade i mindre delmål. Många mål i slutdokumentet är lovvärda, som att utrota fattigdom och hunger, men två av delmålen öppnar för världsvid ökning av antalet aborter, varnar vissa nu för.
Mål 3.7, som är en del av att ”säkerställa hälsosamma liv och förespråka välmående i alla åldrar” går ut på att ”till 2030 garantera global tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, samt integrering av reproduktiv hälsa i nationella strategier och program”.

Mål 5.6 är under ramen för att ”uppnå jämlikhet och ge alla kvinnor och flickor inflytande”, och lyder: ”Säkra global tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter, som överenskommet enligt programmet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling i Peking samt resultatdokumenten från uppföljningskonferenser.”
Formuleringarna "sexuell och reproduktiv hälsovård" och "sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter" anses av många gälla allmän tillgång till abort. De länder som invänt mot formuleringarna, däribland Malta och några afrikanska länder inklusive Nigeria, fick enligt källor inget gehör för sin kritik när dokumentet formulerades i fjol.
– Ekonomiskt bistånd kommer att bli ett påtryckningsmedel, eftersom dessa länder behöver hjälp för att minska mödra- och barnadödligheten. Det togs ingen hänsyn till de 20 ländernas reservationer när slutdokumentet antogs den 2 augusti och formuleringarna förblev som de var, förklarar Marie Smith, som leder pro-life tankesmedjan Parliamentary Network for Critical Issues.

Efter omröstningen i FN:s generalförsamling i september, kommer man att utforma indikatorerna för att mäta länders framsteg för att uppnå målen, och vissa befarar att satsningar på abort kommer att vara knutet till bistånd, om givarländer väljer att ge bestånd allt efter hur mottagare gör framsteg med delmålen.
– Världshälsoorganisationen WHO kommer att hjälpa formulera indikatorerna. De stöder öppet ökad tillgång till abort i hela världen och utvecklingsländerna litar på WHO, säger den amerikanske kongressledamoten Chris Smith.
Även Marie Smith konstaterar att organisationer som International Planned Parenthood har varit pådrivande vad gäller målformuleringarna. I ett uttalande på organisationens hemsida heter det att målen är "viktiga eftersom de kommer att vägleda nationell politik och budgetprioriteringar".

Ärkebiskop Silvano Tomasi, Heliga stolens ständiga observatör i FN, menar att FN agerar som om man med abort, dvs. med "reproduktiv hälsa" skulle kunna få bukt med underutveckling:
– Det är som att säga att genom att eliminera människor skulle vi få färre problem, säger ärkebiskopen.

Källa: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)