Kvinna får inte ge embryon till forskning, fastslår Europeisk domstol

27 augusti 2015
Att förbjuda en kvinna att donera sina överblivna embryon till medicinsk forskning strider inte mot respekten för hennes privatliv, fastslog Europadomstolens stora kammare i dag.

Fallet (Parillo v. Italy – No. 46470/11) gällde en italienska, Adelina Parrillo, som 2002 genomgick provrörsbefruktning med sin man eftersom hon lider av endometrios, ett kroniskt tillstånd som ofta leder till infertilitet. Paret fick fem embryon nedfrysta för implantation vid ett senare tillfälle, men mannen avled året efter, och Adelina Parrillo övergav planerna på att få barn. Året därpå förbjöd italiensk lagstiftning försök med mänskliga embryon, även för forskningsändamål, men Adelina Parrillo hävdade att hennes embryon blivit till innan lagen infördes och att hon därför hade rätt att ge donera dem till experiment.

Europadomstolen fastslog i dag, med 16 röster mot en, att Italien inte överträder artikel 8 om rätt till skydd för privat- och familjeliv i Europakonventionen om mänskliga rättigheter med förbudet mot att kvinnan överlämnar sina embryon till förstörelse. Domstolen anser att Italien skall ges stort bedömningsutrymme i denna känsliga fråga, eftersom det saknas europeiskt samförstånd och internationella dokument om embryodonation när de inte är avsedda för implantation.

Domstolen konstaterar vidare att den italienska lagstiftningen i denna fråga har gett upphov till stora diskussioner, att den italienska lagstiftaren har tagit hänsyn till statens intresse att skydda embryon samt att rätten att förstöra embryon inte direkt har att göra med en kvinnas rätt till abort.

Källa: Europadomstolen (echr.coe.int)