SMER i ny rapport om etiska aspekter på icke-invasiv fosterdiagnostik

04 november 2015
Statens medicinsk-etiska råd, Smer, publicerade nyligen en ny rapport om etiska aspekter på icke-invasiv fosterdiagnostik, som används för att hitta kromosomavvikelserna 13,18 och 21.

I sin rapport analyserar Smer etiska aspekter som aktualiseras av det nya provet för fosterdiagnostik, NIPT (non-invasive prenatal test), på kort och på längre sikt. NIPT, som görs genom ett blodprov på mamman tidigt i graviditeten, ställer särskilda krav på information och erbjudande om fosterdiagnostik, och väcker prioriteringsetiska frågor, anser Smer. Informationen kring fosterdiagnostik bör kvalitetsgranskas på motsvarande sätt som de biomedicinska metoderna granskas, varför det behövs stora utbildningsinsatser riktade till mödravården i samband med införande av NIPT liksom fler genetiska vägledare, skriver Smer vidare.

Smer kommenterar även att olika strategier för att införa metoden i hälso- och sjukvården i sig aktualiserar svåra avvägningar och dilemman. Utifrån ett etiskt perspektiv är NIPT som metod att föredra framför både KUB och invasiv provtagning. Testet bör således på sikt introduceras som ett första linjens prov, givet att kostnaderna är rimliga i förhållande till effekt och andra behov inom hälso- och sjukvården, rekommenderar Smer.

Smer konstaterar vidare att om allt fler foster med kromosomavvikelser upptäcks tidigt i graviditeten kan det leda till fler aborter. De sammantagna effekterna av en ny, effektivare fosterdiagnostisk metod kan därför innebära att det kommer att födas färre barn med kromosomavvikelser. I förlängningen finns här en fara att acceptansen för mänsklig mångfald begränsas alltmer, framhåller Smer, och poängterar, att det är av stor betydelse att det finns ett bra samhälleligt stöd för personer med funktionsnedsättning.
– Ett införande av NIPT för att hitta trisomierna 13, 18 och 21 får inte leda till att man utan förnyad nationell medicinsk och etisk bedömning erbjuder provet för fler avvikelser och sjukdomstillstånd, säger Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot i Smer.

Man vill vidare undersöka vilket genomslag Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande fosterdiagnostik har haft. Särskilt med avseende på hur erbjudande om fosterdiagnostik utformas och hur information ges. Om de inte efterföljs är det viktigt att ta reda på varför detta inte sker, och skapa förutsättningar för att komma till rätta med detta. En uppföljning och diskussion om effekten av föreskrifterna och de allmänna råden är således angelägen, menar Smer.

Källa: Statens medicinsk-etiska råd (www.smer.se)

Fotnot: NIPT tar fasta på att fostrets DNA förekommer i mammans blod under graviditeten. Ett vanligt blodprov analyseras, för att bestämma mängderna av de 23 kromosompar. En avvikelse hos någon av de somatiska kromosomerna indikerar syndrom. NIPT har redan utförts på över 300 000 graviditeter globalt, över 99,9 procent av alla foster med Downs syndrom identifieras. Socialstyrelsens senaste rapport visar att antalet barn som föds med Downs syndrom inte har förändrats över åren, trots att mödraåldern ökar. Detta beror på att antalet aborter av foster med trisomi 21 ökat.