Brittiska könsselektiva aborter till Europadomstolen

02 augusti 2016
Ett fall med brittiska läkare, som utfört aborter pga. barnets kön, tas nu till Europadomstolen.

Det var redan 2012 som läkarna Prabha Sivaraman och Palaniappan Rajmohan åtalades på grund av könsselektiva aborter, vilket hade avslöjats av den brittiska tidningen The Daily Telegraph. Fallet drevs av en privatperson men lades ned av statsåklagaren, eftersom det inte bedömdes vara i "allmänhetens intresse" att fullfölja. Statsåklagaren uppgav att "lagen inte uttryckligen förbjuder könsspecifika aborter", och tillade att Aisling Hubert, som drev fallet, inte hade tillgång till de ursprungliga bevis som behövdes för att framgångsrikt åtala läkarna. Ett halvår efter avslaget tas nu fallet till Europadomstolen.
– Det är ett privilegium att stå vid Aisling Huberts sida i hennes modiga kamp att utmana etablissemanget för att skipa rättvisa. Statsåklagaren har två gånger blockerat åtalet mot de två läkarna, eftersom man inte anser att det är i "allmänhetens intresse". Hittills har ingen rättvisa skipats. Dessa läkare bröt mot lagen när de gick med på att erbjuda aborter på grund av kön. Därför är Storbritanniens ofödda flickor fortfarande i fara. Aislings försök att söka rättvisa har ständigt underminerats av statsåklagaren. I alla skeden av det här fallet har det funnits stora utmaningar men Aisling har bestämt sig för att fortsätta och tala för de ofödda barnen. Vi kommer fortsätta att stödja henne när hon söker ett överklagande, säger Andrea Williams från den brittiska organisationen Christian Concern till The Daily Telegraph.

Det blir advokaten Paul Diamond från Christian Legal Centre, en systerorganisation till Christian Concern, som kommer att leda överklagandet till Europadomstolen, och argumentera för att rätten till liv som beskrivs i artikel 2 i konventionen om mänskliga rättigheter även gäller ofödda. Han kommer också att peka på att det "diskriminerande" bruket finns kvar i Storbritannien inom vissa kulturer som prioriterar pojkar framför flickor.

I England och Wales går nästan alla brottsmål inför domstol genom statsåklagaren men varje individ eller grupp med bevis för att ett brott har begåtts kan få rätt att föra fram ett enskilt åtal. I det aktuella fallet har dock båda läkarna formellt begärt att statsåklagaren bör ingripa för att stoppa att fallet tas upp, vilket beviljades av överåklagaren Alison Saunders.

I Storbritannien råder oklarhet om huruvida könsselektiva aborter är tillåtna. Medan flera ministrar upprepade gånger har påpekat att aborter på grund av kön är olagliga enligt abortlagen från 1967, hävdar Storbritanniens största kedja av abortkliniker, British Pregnancy Advisory Service, att avsaknaden av hänvisningar till könsselektion innebär att det är tillåtet. Ett lagförslag från i fjol, som skulle kriminalisera könsrelaterade aborter, avslogs i underhuset.

År 2002 utfärdade Europarådet vägledning till medlemsländerna om att de skulle "förbjuda aborter pga. kön" och 2011 antog Europarådet en resolution och en rekommendation mot könsselektion.

Källa: The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk)