Ensamstående får anlita surrogatmamma i Storbritannien

31 maj 2016
I Storbritannien har högsta domstolen fastställt att det är diskriminerande att förhindra ensamstående män eller kvinnor från att bli föräldrar till barn som föds av surrogatmammor. Lagstiftningen behöver nu ändras för att bli förenlig med domen.

Fram till högsta domstolens beslut kunde endast par i ett stadigt förhållande bli föräldrar till barn som föds av en surrogatmamma. Ensamstående kunde adoptera barn men hade inte automatiskt rätt att betraktas som förälder om barnet föddes av en surrogatmamma.

I det aktuella fallet användes sperma från en brittisk man samt donerade ägg, som implanterades i en surrogatmamma i Minnesota i USA. När mannen senare tog barnet till Storbritannien betraktades han inte som förälder, utan endast surrogatmamman var barnets juridiska förälder. Det var samma domare, sir James Munby, som först förvägrat mannen faderskap som sedan i högsta domstolen omprövade fallet och tillskrev honom ensam vårdnad.
– Storbritannien har en stolt tradition av att ha en progressiv inställning till assisterad befruktning och icke-traditionella familjer, och den nuvarande surrogatmoderskapslagstiftningen är en uppenbar anomali, som misslyckas att upprätthålla våra mest grundläggande värderingar om att skydda barnets välfärd, säger mannens advokat Natalie Gamble efter domen.

Regeringen, som var motparten i målet, bestrider inte domen och medger att man har brutit mot de mänskliga rättigheterna genom att diskriminera ensamstående föräldrar. Eftersom surrogatmoderskap är ett kontroversiellt socialpolitiskt område måste en eventuell lagändring först diskuteras i parlamentet. Beslutet kritiseras dock som ett angrepp mot den traditionella familjen:
– I alla dessa beslut förbises barnets rättigheter. Föräldraskap är ett hårt arbete och det är på tiden att barn sätts i centrum, inte själviska vuxna, säger den brittiska parlamentsledamoten Frank Field till den brittiska tidningen The Mail on Sunday.

Han får medhåll av Jill Kirby, som leder brittiska Centre for Policy Studies:
– Domen underminerar den traditionella familjen och barnets behov. Det finns belägg för att barn mår mycket bättre med två föräldrar, som tar hand om dem. Regeringen tycks ha övergett idén om att främja starkare familjer, säger Jill Kirby.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och The Mail on Sunday (www.dailymail.co.uk)