Norsk opinionsundersökning om dödshjälp visar hur inställning påverkas av frågeformulering

25 maj 2016
En norsk opinionsundersökning med över 3 000 svarande från 2015 visar tydligt, hur olika frågeformuleringar påverkar inställningen till dödshjälp och assisterat självmord.

Undersökningen Norweigian Bioethics Attitude Survey gjordes på nätet och fick 3 050 svar. Det var forskare från Oslo universitet och Norges Handelshøyskole, som stod bakom undersökningen, vars resultat publicerades i BMC Medical Ethics i april.

Undersökningen berörde såväl fosterdiagnostik, abort, assisterad befruktning som dödshjälp, och särskilt ville man studera, hur olika frågeformuleringar påverkade inställningen till dödshjälp och assisterat självmord. Respondenterna blev därför indelade i två olika grupper, där den ena gruppen fick besvara frågor om ”aktiv dödshjälp” och ”läkarassisterat självmord” medan den andra presenterades för ett fall med en allvarligt sjuk patient under stort lidande med en påföljande fråga om huruvida denna skulle ha rätt att få dödshjälp.

Resultatet visar tydligt att formuleringen påverkar resultatet; när frågorna blev personliga blev respondenterna mer positiva och säkra på att dödshjälp bör vara tillåtet. Artikeln konkluderar därför att ”parterna i debatten om assisterat självmord måste vara medvetna om möjliga rameffekter och måste därför tolka resultaten av opinionsundersökningar med försiktighet. Samma sak gäller för forskare som gör opinionsundersökningar om bioetik”.

Av de tillfrågade var det 53 procent som var ”mycket eniga” i att assisterat självmord borde vara tillåtet när man använde ord som att ”undkomma stort lidande”, men när orden ”assisterat självmord” användes var det endast 38 procent som instämde. Det visade sig också att inställningen till dödshjälp varierade beroende på i vilken ordning frågorna ställdes.

Källa: BMC Medical Ethics (www.bmcmedethics.com)