Nya riktlinjer för stamcellsforskning

16 maj 2016
Som svar på den snabba utvecklingen av vetenskaplig forskning och uppkomna etiska frågor har det internationella sällskapet för stamcellforskning, ISSCR, publicerat uppdaterade riktlinjer för stamcellsforskning och utveckling av nya kliniska behandlingsmetoder.

De nya riktlinjerna tar upp ett antal frågor som inte förekommer i tidigare ISSCR-dokument, som genetiska experiment på mänskliga embryon, tillsynsprocesser för embryoforskning och användning av "orimliga ekonomiska incitament" för att locka kvinnor att donera ägg till forskning.
– Stamcellsforskningen växer i snabb takt, forskare och läkare utvecklar nya behandlingar som kan hjälpa patienter runt om i världen som lider av en mängd olika tillstånd. Dessa riktlinjer är nödvändiga för att skydda forskningens integritet och för att säkerställa att stamcellsbehandlingar är säkra och effektiva, säger Sean J. Morrison, ordförande för ISSCR och professor vid forskningsinstitutet University of Texas Southwestern Medical Center.

I facktidskriften Nature lovordar en grupp internationella bioetiker ISSCR för de nya riktlinjerna: "ISSCR:s riktlinjer fortsätter traditionen av forskare som skapar professionell standard för ansvarsfull forskning. De talar direkt till dem som är engagerade i stamcellsforskning men är också relevanta för tillsynsmyndigheter, redaktörer för facktidskrifter, pressansvariga, läkare, finansiärer och patienter. En sådan global satsning för att etablera forskningsstandarder erbjuder en förebild för andra kontroversiella forskningsarenor – från artificiell intelligens till klimatarbete."

Riktlinjerna ställer en rad krav om utformning, rapportering och systematisk genomgång av prekliniska bevis. Till exempel förespråkar de att resultaten av alla prekliniska studier – positiva, negativa och osäkra – redovisas i vetenskapliga tidskrifter och att forskare genomför en systematisk genomgång för att fånga all relevant information före klinisk prövning. De föreskriver också att försök först inleds efter hög säkerhet och effekt i relevant preklinisk forskning, som bestäms av en oberoende expertgranskningsprocess. Riktlinjerna kräver öppenhet i klinisk forskning och förespråkar registrering av alla försök i offentliga databaser, oavsett hur långt försöken har kommit.

De nya riktlinjerna har utvecklats av 25 forskare och etiker från Asien, Europa, Nordamerika och Australien, med remissvar från mer än 100 personer och organisationer. "Trots de många begränsningar för ett sådant ett ambitiöst dokument tror vi att ISSCR:s riktlinjer är väl positionerade för att säkra en gemensam etisk grund för stamcellsforskning", skriver bioetikerna i Nature.

Även om dessa riktlinjer inte är bindande kan länder, finansiärer, tidskrifter och akademiska institutioner införliva dem eller använda dem för att främja god forskningssed samt ge strukturerad grund vid tvister.

Källor: Nature (www.nature.com) och BioEdge (www.bioedge.org)