Påven uppmuntrar till internationell dialog om bioetik

09 februari 2016
Förra veckan bekräftade påven Franciskus inför medlemmarna i den nationella italienska bioetiska kommittén Kyrkans stöd för det civila samhällets ansträngningar att främja ”sökandet efter sanning och skönhet i komplexa mänskliga och etiska frågor”.

Påven Franciskus sade att de etiska frågorna är viktiga för Kyrkan. Särskilt underströk han betydelsen av att tjäna alla människor, män och kvinnor, med särskild uppmärksamhet och omsorg om de allra mest sårbara och missgynnade som kämpar för sin egen röst. På denna nivå, ”möts den kyrkliga gemenskapen och det civila samhället och är kallade till att samarbeta i enlighet med sina respektive förmågor”.

Påven noterade att kommittén ”upprepade gånger har tagit upp frågan om respekt för den mänskliga personens integritet och hälsa från befruktningen till den naturliga döden, med hänsyn till varje unik person, och att alltid se henne som ett mål och aldrig som ett medel”.

Han tillade att ”denna etiska princip är avgörande i frågan om biotekniska tillämpningar inom det medicinska området, som aldrig kan användas så att de skadar den mänskliga värdigheten, eller styrs med endast industriella eller kommersiella syften”.

Påven avslutade med att ta upp tre områden inom vilka han särskilt vill uppmuntra kommittén att fördjupa sig: tvärvetenskaplig analys av orsakerna till miljöförstöringen; situationen för funktionshindrade och andra utsatta grupper i det tävlingsinriktade samhället och nödvändigheten av att kämpa mot det som han kallar för ”avfallskulturen”, när t.ex. mänskliga embryon behandlas som ”engångsmaterial” och äldre och sjuka när de närmar sig döden; samt slutligen internationell harmonisering inom biologi och medicin med regler som erkänner fundamentala värden och rättigheter

Källa: Vatikanradion (www.vatiradio.va)