Socialstyrelsen vill att fler vårdgivare får erbjuda ivf

02 februari 2016
Socialstyrelsen föreslår en lagändring så att fler vårdgivare än idag skall kunna erbjuda assisterad befruktning, ivf, med donerade könsceller.

Hittills har ivf med donerade könsceller bara fått utföras på landets universitetssjukhus, men nu föreslår Socialstyrelsen att även andra vårdenheter, som länssjukhus och privata vårdgivare, skall kunna få tillstånd att utföra sådana behandlingar.
– Vi har utrett frågan och inte funnit några väsentliga skillnader vad gäller biverkningar och komplikationer mellan de universitetssjukhus och andra vårdenheter som idag bedriver ivf-verksamhet, säger Socialstyrelsens utredare Anastasia Nyman.

För att utvidgningen skall bli möjlig föreslår Socialstyrelsen en ändring i lagen om genetisk integritet, som samtidigt ökar möjligheten att tillmötesgå den större efterfrågan på behandlingar som väntas från och med den 1 april. Då får ensamstående kvinnor samma möjlighet till assisterad befruktning som gifta par och samboende. Läs mer >> Socialstyrelsen uppskattar att ökningen kommer att omfatta cirka 800 kvinnor, motsvarande cirka 3 400, behandlingar under det första året.
– Av dessa behandlingar är cirka 2 000 inseminationer och drygt 1 400 ivf-behandlingar. Siffrorna bygger på antalet svenska kvinnor som idag söker hjälp utomlands, främst på danska kliniker, säger Anastasia Nyman.

Socialstyrelsen uppskattar att ökningen innebär att det kommer behövas över 300 nya spermadonatorer. Redan idag varierar tillgången på donatorer och donerade könsceller mellan olika landsting. Vissa ivf-kliniker har försökt rekrytera donatorer och sådana rekryteringar är kostsamma, tidskrävande och ger upphov till få tillkommande donatorer. Ytterligare initiativ kommer därför att krävas för att skapa ett fungerande system för donationer, menar Socialstyrelsen. Det kan till exempel handla om att bygga upp spermabanker. Det kan också finnas behov av ökade möjligheter till uppföljning av donatorer genom t.ex. ett gemensamt register för donatorer av könsceller. Socialstyrelsen har inte haft möjlighet att utreda dessa frågor vidare, men anser att förutsättningar till en jämlik och säker tillgång och distribution av sperma över hela landet bör beaktas, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Källa: Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)