Statens medicinsk-etiska råd: höga schablonbelopp riskerar äggdonation av ekonomiska skäl

18 februari 2016
Statens medicinsk-etiska råd, Smer, publicerade i veckan ett uttalande, ”Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter”. Bakgrunden till uttalandet är den allmänna diskussionen om höjda ersättningar vid äggdonation och en utredning från Sveriges Kommuner och Landsting om en rimlig ersättningsnivå till bl.a. äggdonatorer.

Smer anser att höga schablonersättningar är problematiska utifrån både etiska principer och det nationella och internationella regelverk som är avsett att motverka handel med biologiskt material. Detta eftersom, menar man, schablonersättningar inte tar hänsyn till donatorns faktiska kostnader och donatorn därmed kan överkompenseras i förhållande till sina utgifter. Smer anser därför att höga schablonbelopp riskerar att öppna för att donation görs av ekonomiska skäl och att man då närmar sig en syn på kroppen och dess delar som handelsvaror som kan köpas och säljas. Ett sådant synsätt, skriver Smer, strider mot grundläggande etiska principer såsom att ingen människa får betraktas eller behandlas som ett medel och principen om alla människors lika värde och rätt till kroppslig integritet.

Smer anser att äggdonatorer, liksom organdonatorer, i stället bör ersättas enligt principen om att donatorn skall hållas ekonomiskt skadelös. Det innebär att ersättningen bör vara individuellt beräknad utifrån donatorns utgifter och inkomstbortfall med anledning av ingreppet.

Statens medicinsk-etiska råd är ett av regeringen tillsatt organ som har till uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.

Källa: Smer (www.smer.se)