Surrogatmoderskap diskuteras återigen i Europarådet

16 juni 2016
Den belgiska parlamentarikern Petra De Sutter gör ännu ett försök att lägga fram ett förslag till betänkande om surrogatmoderskap under ett möte nästa vecka i utskottet för sociala frågor, hälsa och hållbar utveckling i Europarådets parlamentariska församling.

Enligt utskottets förslag till föredragningslista kommer ledamöterna att diskutera detta utkast och eventuellt anta det den 21 och 22 juni. I mars röstade utskottet för sociala frågor nej till ett förslag till betänkande, som i viss mån godkänner surrogatmoderskap. Även om Petra De Sutter, som är föredragande, har anklagats för jäv på grund av direkta kontakter med kliniker som engagerar surrogatmammor då hon själv är reproduktionsläkare, bestämde hon sig att inte lämna uppdraget som föredragande. Därför är frågan ännu en gång på dagordningen, med samma föredragande.

Den europeiska sammanslutningen för katolska familjeföreningar, FAFCE, som har följt utskottsarbetet, ifrågasätter bristen på tydlighet och öppenhet i rapportförfarandet. De påpekar även risken för att begreppet ”barnets bästa” används för att legitimera surrogatmoderskap, som redan är förbjudet i många europeiska länder. Genom namninsamlingen ”No Maternity Traffic”, som nyligen överlämnades till utskottet för sociala frågor, har 110 000 européer uppmanat Europarådet att fördöma alla former av surrogatmoderskap.

Källa: FAFCE (www.fafce.org)